NCs föreståndare Sofia Engman
Sofia Engman, NCs föreståndare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är en betydelsefull aktör i arbetet med att skapa goda förutsättningar för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande från förskola till vuxenutbildning. Genom kompetensutvecklingsinsatser och samverkan med lärare, skolledare och förvaltning, men också i dialog med myndigheter och beslutsfattare på lokal och nationell nivå, bidrar NC till att kunskap som rör flerspråkiga elevers lärande sprids och utvecklas. Jag är glad, stolt och ödmjuk över att tillsammans med NCs medarbetare få möjlighet att vara en del i det arbetet. 

Min bakgrund har jag som lärare i svenska och svenska som andraspråk och jag har tidigare arbetat i grundskolan och som lärarutbildare. De senaste åren har jag bland annat haft uppdrag som projektledare för Nationella proven för sfi och Bygga svenska (stöd för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling). Detta har gett mig värdefull erfarenhet och god insyn i undervisning och verksamheter som spänner över hela skolväsendet. 

Frågor som rör nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar att utvecklas till aktiva deltagare i samhälls- och arbetsliv är angelägna för mig och jag ser fram emot att, tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare, fortsätta driva och vidareutveckla NCs verksamhet. 

/Sofia Engman