Utredningen belyser en rad svårigheter kopplade till styrning och ledning, kunskap och kompetens samt förutsättningar för lärare att bedriva en relevant och effektiv utbildning. Det handlar bland annat om otydliga ansvarsförhållanden och bristande beställarkompetens inom styrning och ledning. Sammantaget ger detta ett spretigt, osammanhängande och olikvärdigt system och begränsar lärarnas möjligheter att erbjuda en relevant och effektiv utbildning.

Det saknas även kunskap och kompetens, samt relevant utbildning och kompetensutveckling för verksamma och blivande lärare. Kraven för att undervisa på sfi och grundläggande komvux är dessutom orimligt låga givet undervisningsuppdragets komplexitet. Inom många områden saknas också didaktisk forskning och beprövad erfarenhet med relevans för vuxenutbildning.  

Utredningen rymmer flera viktiga förslag och NC instämmer i att förslagen förutsätter och förstärker varandra. De förslag som lyfts i utredningen är:

Styrning och ledning på övergripande nivå

Gällande regelverk är tydligt – det är tillämpningen som brister.

Man måste stärka huvudmännens förmåga och vilja att ta sitt ansvar.

Skolinspektionen bör:

 • Göra löpande tillsyn även på verksamhetsnivå
 • Få stärkt uppdrag att granska det systematiska kvalitetsarbetet

Skolverket bör:

 • Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten ta fram stödmaterial till kommunerna för offentlig upphandling
 • Ta fram allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete kring sfi
 • Anordna kompetensutveckling för ledning/rektorer

Styrning och ledning för relevant undervisning

 • Rätten till sfi ska finnas under 4 år med möjlighet till individuell förlängning ett år i taget.
 • Kurstiderna ska, liksom i övrig vuxenutbildning, anges i form av verksamhetspoäng.
 • Bättre planerings- och beslutsunderlag måste finnas, för verksamheten liksom för lärarna.
 • Ett system för komvux gynnar samordning och samverkan/kombinationer.
 • Tidiga insatser i en sammanhållen utbildning gynnar ofta lärandet, mer än att rutinmässigt förlänga studietiden.

Relevant och effektiv undervisning

 • Obligatorisk kartläggning vid start – Skolverkets befintliga material
 • Ett "Bygga svenska vux" sammanställs
 • Individuell progressionsplanering för varje elev
 • Kompetensutveckling rektorer och lärare
 • I första hand bör eleverna ta del av närundervisning
 • Distansundervisning inom sfi/komvux ska regleras och följas upp av Skolinspektionen

Kunskap och kompetens

Skolverket ska anordna:

 • Olika former av kompetensutveckling
 • Riktade regionala insatser för verksamhetsutveckling

Lärosäten ska erbjuda profilering av högskolekurser i svenska som andraspråk som ger blivande och verksamma sfi-lärare relevant utbildning.

Skolforskningsinstitutet ska avsätta medel till forskningsprojekt och Vetenskapsrådet ska utlysa en forskarskola.

Framtagande av en plan för att kunna höja behörighetskraven för undervisning inom sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux, med bruk av genomtänkt validering och kloka övergångsbestämmelse.

Sammanfattning

Sammantaget kan man säga att den här utredningen inte bara noggrant redogör för många och stora brister vad gäller ledning och styrning, uppföljning av resultaten och tillgången på sfi-lärare med relevant utbildning - utan här finns också förslag på hur dessa brister kan åtgärdas - på ett konkret och fullt genomförbart sätt. Vi på NC hoppas att också beslutsfattarna ser att förslagen bottnar i möjligheter inom ramen för befintliga system och att det inte handlar om en gigantisk resursförbrukning för att få till nödvändiga förbättringar. Snarare handlar det om att genom förslagens genomförande, få till stånd en förändring i den viktiga verksamhet som sfi är.