Kritiken att andraspråksperspektivet saknas i dagens lärarutbildningar har bland annat framförts av Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk då hon intervjuades i SR Ekot.

B-O Molander, rektorsråd för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, menar i svaret att det redan åligger lärosätena att ta med ett flerspråksperspektiv eftersom ett av målen i examensordningen är att ”visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas”. Fortsättningsvis skriver rektorsrådet:

I det utvecklingsarbete som pågår av lärarutbildningarna på Stockholms universitet är ett av syftena att förstärka professionsinriktningen och att anpassa utbildningarna till de krav som ställs i dagens skola. Där är ett andrapråksperspektiv centralt i och med att många elever har en annan språklig bakgrund än svenska som modersmål. Nationellt centrum för svenska som andraspråk kommer med all säkerhet att bidra med värdefulla insatser i såväl utvecklingsarbete som utbildningarna.

Rektorsrådet menar även att det dessutom är viktigt att kunskapen om andraspråk kommer ut till redan yrkesverksamma lärare:

Stockholms universitet har nyligen inlett ett samarbete med några av regionens kommuner angående skolutveckling på vetenskaplig grund, kallat Lärare 3.0. Flera kommuner har varit väldigt tydliga med att kunskap om undervisning och lärande i ett flerspråkighetsperspektiv är ett av de områden som prioriteras högt. Det har utmynnat i ett projekt där Nationellt centrum för svenska som andraspråk fått i uppdrag att delta i skolutveckling för att stärka andraspråksperspektivet.

Stockholms universitets betoning av att ett flerspråkighetsperspektiv är centralt för en förstärkt professionsinriktning av lärarutbildningarna rimmar väl med de utmaningar som lärare dagligen möter i sin strävan att stödja flerspråkiga elevers lärande, menar Karin Sandwall och fortsätter:

- Nationellt centrum för svenska som andraspråk är glada att kunna bidra till utvecklingen av lärarutbildningarna och till yrkesverksamma lärares kompetensutveckling. Vi hoppas att även landets övriga lärosäten nu inser behovet av att ett flerspråkighetsperspektiv genomsyrar varje lärarutbildning och det stora behovet av behöriga lärare i svenska som andraspråk och sfi.