Det är glädjande att Skolverket har valt att skriva fram andraspråksperspektivet tydligare i kursplanen i svenska som andraspråk. Som NC tidigare har kommenterat är det oerhört viktigt att synliggöra och konkretisera vad undervisning i svenska som andraspråk behöver innehålla i jämförelse med undervisning i ämnet svenska. I vår remiss underströk vi vikten av att en kursplan i svenska som andraspråk behöver ha ett tydligt andraspråksperspektiv, framförallt i ämnets syfte och kunskapskrav. Vi menade även att det är problematiskt att kunskapskraven är nästintill identiska i svenska som andraspråk och svenska. I det förslag som Skolverket nu har lämnat över till regeringen finns vissa förändringar som är värda att lyfta fram.

Andraspråkperspektiv i sva-ämnets syfte

"Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt svenska språk för att tänka, kommunicera och lära. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla olika strategier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kommunikationen. I undervisningen ska eleverna stimuleras att utveckla och uttrycka komplexa tankar utifrån sin kunskapsnivå och sina språkliga resurser. Kraven på språklig korrekthet ska relateras till olika stadier i andraspråksutvecklingen och till den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten. Det innebär att undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera i tal och skrift på svenska, utan att det ställs för tidiga krav på språklig korrekthet."

Det är viktigt att belysa att det är skillnad på undervisning i svenska som andraspråk och undervisning i svenska. Vår erfarenhet är att många skolor mest gör skillnad i bedömning och betygssättning mellan svenska som andraspråk och svenska, en tänkbar konsekvens av att nuvarande kursplaner är väldigt lika. Att tydliggöra att undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv innebär att hela kursplanen ska genomsyras av detta perspektiv. Detta menar NC är ett högst nödvändigt tillägg som vi verkligen välkomnar.

Skillnader i centralt innehåll

Redan under remissomgången var det tydligt att Skolverket har valt att lyssna på verksamma lärare i svenska som andraspråk som har önskat ett ämnesinnehåll som är mer anpassat till elever som ska utveckla ett andraspråk. Detta innebär att det, i förslagen som lämnats till regeringen, fortfarande är betydande skillnader i det centrala innehållet mellan svenska som andraspråk och svenska. De föreslagna tilläggen i svenska som andraspråks centrala innehåll är en väldigt viktig och nödvändig förändring. 

Skillnader i kunskapskrav

Under remissomgången framkom det att kunskapskraven i svenska som andraspråk och svenska var oroväckande lika i Skolverkets dåvarande förslag. NC valde därför att i vår remiss lyfta ett varningens finger gällande alltför lika kunskapskrav. I de förslag som Skolverket nu har lämnat över till regeringen har man föreslagit intressanta tillägg i kunskapskraven i svenska som andraspråk för åk 6 och åk 9 gällande muntlig och skriftlig förmåga:

"Elevens muntliga kommunikation kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten."

och

"Elevens texter kan i olika grad innehålla andraspråksdrag beroende på den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten."

Dessa formuleringar återkommer således under varje betygssteg och blir ett viktigt komplement till kunskapskraven och dess värdeord då dessa, framförallt i åk 9, är i stort sett identiska med kunskapskraven i svenska. En lärare i svenska som andraspråk vet att språklig korrekthet alltid bör bedömas i relation till yttrandets innehållsliga och tankemässiga komplexitet. När en elev försöker uttrycka ett komplext innehåll blir det många gånger på bekostnad av den språkliga korrekheten. Detta innebär att vi ibland kan ha överseende med vissa språkliga och grammatiska fel medan vi i andra sammanhang kan kräva språklig korrekthet.

Sammanställning av likheter och skillnader mellan sva och svenska

NC har valt att sammanställa likheter och skillnader mellan de föreslagna kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska. I sammanställningen återfinns kursplanerna bredvid varandra och med hjälp av färgkoder synliggörs olikheterna. På så sätt kan man få en överblick och enklare jämföra kursplanerna.