Josefin Nilsson
Josefin Nilsson

Josefin Nilsson börjar i augusti 2016 och kommer att arbeta med kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolledare med ett särskilt ansvar för grundskolans senare år.

"Vi är oerhört glada över att Josefin börjar på NC", säger Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. "Josefins långa erfarenhet, gedigna kompetens och stora kontaktnät kommer ytterligare att stärka NCs möjligheter att stödja förvaltningar, skolledning och övriga skolverksamma att utveckla förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande av svenska och andra ämnen."

Hej och välkommen till NC, Josefin! Kan du berätta lite vad du har arbetat med tidigare?

- Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 4-9. Jag kommer närmast från ett uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Örebro kommun, där jag arbetar på förvaltningsnivå med stöd, information och nätverk med fokus på grundskolan.

För 15 år sedan fick jag mitt första lärarjobb och har sedan, under flera år, i kombination med den egna undervisningen på högstadiet och vidare studier inom svenska som andraspråk, arbetat med stöd och utvecklingsarbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers skolgång, i mina egna klassrum, i skolor där jag arbetat, samt kommunövergripande på olika nivåer inom skolorganisationen.

Kan du beskriva detta utvecklingsarbete lite mer?

- De senaste åren har arbetet haft stort fokus språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärare i skolans alla ämnen i både grund- och gymnasieskolan, men även organisation och undervisning för nyanlända elever. Jag har även hållit i nätverk och på olika sätt samarbetat och jobbat nära andra lärare i svenska och svenska som andraspråk, ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare. I samband med detta har jag lett lärprocesser för både lärararbetslag och grundskolans skolledare.

Oavsett uppdrag är min roll att utmana och inspirera, stödja och lyfta lärandet i och om skolan. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där vi lärare lär oss om språket som både mål och medel i all undervisning, är en viktig del. Det handlar också om att resonera kring normer, inkludering och relationen mellan teori och praktik när det gäller synen på lärande och undervisning i en skola för alla.

Jag har genom årens lopp lärt mig mycket om potentialen i att se möjligheter i att utveckla undervisning såväl som organisation. Vårterminen 2013 var jag med och startade upp en klass för nyanlända elever med somaliska som modersmål där elevernas modersmål samt modersmålstalande lärare är en viktig resurs i elevernas lärande och inkludering i svensk skola. Jag har beskrivit lite mer i ett blogginlägg som handlar om att utveckla en skola för alla.

Hur väcktes ditt intresse för att utveckla din egen undervisning?

- Intresset för och behovet av att utveckla min egen undervisning är en viktig drivkraft hos mig och mina fortsatta studier i svenska som andraspråk ledde till att jag började undersöka undervisning i lässtrategier. Det arbetet resulterade i c-uppsatsen Explicit undervisning i lässtrategier där jag studerar genomförande och effekter av förändringar i min egen undervisning. Höstterminen 2011 påbörjade jag deltidsstudier på masterprogrammet i svenska som andraspråk och i min masteruppsats Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande undersöker jag lärares lärande kring undervisning i biologi för nyanlända högstadieelever.

Hur ser du på din kompetens i relation till ditt uppdrag på NC?

Som medarbetare på NC tänker jag att jag kan bidra med min teoretiska såväl som praktiska förankring. Jag fått möjlighet att arbeta med skolutveckling och mitt eget och andra lärares lärande på många olika sätt, i olika sammanhang. Jag är också förankrad i vad det innebär att stå i klassrummet som lärare idag och de utmaningar och möjligheter som skolor möter när det gäller hantera sitt komplexa uppdrag. För mig är det viktigt att finnas kvar i skolan så jag kommer att kombinera mitt jobb på NC med att arbeta 20 % på Vivallaskolan i Örebro.

Insatser med syfte att stödja språk- och kunskapsutveckling hos främst nyanlända elever och övriga flerspråkiga elever kommer att ha stor betydelse för möjligheterna till en likvärdig skola med hög kvalitet. Jag ser fram emot att få bli en del av den viktiga resurs som Nationellt centrum för svenska som andraspråk utgör och kommer att göra mitt bästa för att arbeta för en skola för alla elever och lärare.