9 mars 2011 överlämnade Utredningen om tidsbegränsad sfi betänkandet "Tid för snabb flexibel inlärning" (SOU 2011:19) till biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk utformade ursprungligen som en reservation/särskilt yttrande i syfte att biläggas betänkandet, vilket utredaren dock inte beviljade. Texten har omformats och delges nu berörda aktörer på annat sätt.

Därefter har Stockholms universitet av Utbildningsdepartementet anmodats att inkomma med yttrande över betänkandet. Humanistiska fakultetsnämnden har därför uppdragit åt Nationellt centrum för svenska som andraspråk att såsom expert utarbeta förslag till yttrande.