Nationellt centrum för svenska som andraspråk ställer sig positivt till merparten av de åtgärder och förslag som framförs och välkomnar utredningens förslag eftersom NC i sitt samarbete med kommuner har blivit uppmärksammat på brister vad gäller såväl kommunal organisation som uppföljning av de studerandes individuella behov. NC delar utredningens bedömning att den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå är en förbisedd del av vuxenutbildningen och att det politiska intresset för utbildningen måste höjas.