Stockholms universitet ställer sig generellt positiv till en reformering av sfi-utbildningen och vill framhålla att utredningen i flera avseenden gjort ett gediget arbete där man strävat efter att beakta den komplexitet som utmärker sfi-utbildningen. Flera av de förslag som utredningen framför går i linje med forskning och beprövad erfarenhet, och kan, enligt vår bedömning, höja sfi-utbildningens status och erbjuda sfi-studerande möjligheter till aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utredningen presenterar emellertid också flera förslag som riskerar motverka detta syfte, liksom förslag som saknar tillfredsställande konsekvensanalys.

Även om mycket av det som utredningen benämner förslag snarare kan betecknas som förtydliganden av regleringar som redan gäller, delar Stockholms universitet utredarens bedömning att sådana förtydliganden i flera fall är värdefulla för landets sfi-verksamheter. Stockholms universitet delar också utredarens bedömning att sfi ska ses som en språkutbildning inom ramen för skolsystemet och betonar vikten av att likvärdig utbildning ges i hela landet. Stockholms universitet menar dock att utredarens förslag om ett system med sfi-peng kan motverka den nationella likvärdighet som skollagen kräver.

Läs yttrandet i sin helhet: Stockholms universitets yttrande över sfi-utredningen (294 Kb)