Skolverket har presenterat ny statistik med uppgifter om lärares behörighet i olika ämnen. Även om andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat är bristen fortfarande stor och situationen fortsatt allvarlig. Störst brist är det på behöriga lärare i svenska som andraspråk.

Stora skillnader mellan ämnen

Behörigheten skiljer sig mellan olika ämnen och årskurser:

  • I årskurs 1-3 är behörigheten högst i svenska (87 procent) och lägst i teknik (37 procent).
  • I årskurs 4-6 är behörigheten högst i svenska (77 procent) och lägst i svenska som andraspråk (32 procent).
  • I årskurs 7-9  är behörigheten högst i samhällsorienterande ämnen (80 procent) och lägst i svenska som andraspråk (44 procent).
  • I gymnasieskolan är behörigheten högst i historia (84 procent) och lägst i svenska som andraspråk (30 procent)

Att lärarbehörigheten i svenska som andraspråk inte är lika låg i årskurs 1-3 handlar troligtvis om att ett stort antal lärare med behörighet i svenska åk 1-3 har fått automatisk behörighet i svenska som andraspråk (utan att ha varken utbildning, erfarenhet eller kompetens i ämnet) enligt behörighetsförordningen före 1 december 2014.

Bristen på lärare i sva får stora konsekvenser

Behörighetskrisen är väldigt allvarlig och får stora konsekvenser med tanke på att brister i lärares kompetens leder till brister i elevernas kunskapsutveckling. När det gäller brist på kvalificerade lärare i svenska som andraspråk är det särskilt allvarligt eftersom ett utvecklat svenskt språk är en avgörande förutsättning för lärande i skolans alla ämnen. Elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk står inför en dubbel utmaning i skolvärlden, de ska lära sig svenska samtidigt som de ska utveckla nya kunskaper på svenska. Vilket ställer höga krav på skolor och undervisande lärare.

Det är dock viktigt att påpeka att elevernas språkutveckling i svenska, i det språk som man behöver för lärande i olika skolämnen, inte enbart är andraspråkslärarens ansvar. För att stödja eleverna i den dubbla utmaningen behöver även ämneslärare ha en förståelse för hur språket i ämnet ser ut, hur man lär sig på ett andraspråk och ha grundläggande kunskaper i andraspråksutveckling.

För elevers skolframgång är det därför avgörande att vi har kvalificerade lärare i svenska som andraspråk med huvudsakligt ansvar för elevernas andraspråksutveckling på samma sätt som det är viktigt med kvalificerade lärare i alla andra ämnen.

Många frågor

Att det är en stor brist på lärare i svenska som andraspråk och att kompetensen är efterfrågad märks tydligt. Den senaste tiden har vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk fått enormt många frågor från skolor runtom i landet om hur man ska stötta lärare och organisera för en kvalificerad undervisning av flerspråkiga elever. "Vi skulle kunna vara fem gånger så många", säger Karin Sandwall till TT.

Läs mer om behörighetskrisen i svenska som andraspråk: