Bättre utbildning för utrikes födda elever

Regeringen höll en presskonferens 12 september 2012 där de presenterade en rad förslag på insatser för att förbättra utbildningen för utrikesfödda elever och regeringen skriver följande i pressmeddelandet:

"Resultaten för elever som har invandrat till Sverige efter skolstart har sjunkit de senaste åren. Faktorer som spelar in är vilken utbildning de har med sig och i vilken ålder de kommer till Sverige. För dem som invandrar till Sverige i vuxen ålder är kunskaper i det svenska språket nyckeln till att få ett arbete och bli delaktiga i samhället."

Nationellt centrum för svenska som andraspråk välkomnar verkligen denna stora satsning på utrikes födda elever. Med denna satsning lyfts frågan om lika rättigheter i skolan och delaktighet i samhället upp på en rimlig nivå där möjligheten att lyckas ges en chans. Vi kommer här ge kortfattade kommentarer till de satsningar regeringen föreslår.

Utökad undervisningstid för nyanlända elever

"Regeringen föreslår att nyanlända elever i grundskolan ges utökad undervisningstid."

Mer tid för studier skapar reella möjligheter att erövra och utveckla ett nytt språk samtidigt som det kräver medvetenhet om vad språk- och kunskapsutveckling handlar om bland alla som arbetar med nyanlända; lärare såväl som personer som arbetar vid integrationsanläggningar och kommunala mottagningsenheter.

Lärare ska bli bättre på att stödja utvecklingen i svenska

"Lärare och rektorer ska kompetensutvecklas för att stödja kunskapsutvecklingen i svenska för elever med annat modersmål. Satsningen gäller både för svensklärare och för lärare i andra ämnen."

Rektorer är nyckelpersoner i dessa sammanhang. Om en skola ska lyckas med att stödja kunskapsutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska måste rektor känna till vilka insatser som krävs för att bygga upp en medvetenhet och en vilja bland skolans alla lärare. Att utveckla språket i alla ämnen är hela skolans angelägenhet. Rektors stora uppdrag blir att tillsammans med alla lärare och all personal vända bristperspektiv till resursperspektiv och utveckla skolan mot att vara ett flerspråkighetscentrum, där elever med annat modersmål än svenska ses som bärare av kunskap och erfarenheter som är väl värda att ta vara på och använda sig av.

I den kommande kompetensutvecklingsinsatsen bidrar vi på NC gärna med vår kompetens och erfarenhet utifrån vårt uppdrag att ”vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen”. Vi har därför tagit fram ett speciellt upplägg för kompetensutveckling för skolledare som vi kallar Mot högre måluppfyllelse för flerspråkiga elever och en kompetensutveckling för lärare som heter Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik.

Kartläggning av nyanländas kunskaper

"För att en nyanländ elev ska få rätt stöd behövs en kartläggning av vilka kunskaper eleven har sedan tidigare. Ett stödmaterial ska tas fram och spridas."

En av de vanligaste frågorna till oss här på NC är hur man ska kartlägga tidigare kunskaper hos nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Ett kartläggningsmaterial är därför efterlängtat och kommer att fylla ett stort tomrum. Här är det viktigt att fokusera på vad eleven kan och har med sig av kunskaper och erfarenheter. Vi på Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling om författningarnas tillämpning i relation till nyanlända elever samt kring pedagogisk kartläggning av nyanlända elever.

Höjd kvalitet i utbildning i svenska för invandrare, sfi

"Regeringen bedömer att ytterligare insatser krävs för att höja kvaliteten i utbildning i svenska för invandrare och föreslår därför ett statsbidrag till de huvudmän som genomför insatser för ökad kvalitet och individanpassning av sfi. Insatserna kan till exempel handla om fler undervisningstimmar per dag eller ökad möjlighet att kombinera sfi med arbete, praktik eller annan utbildning."

Mycket bra att det ställs krav på kommunerna att visa på kvalitetshöjande åtgärder. Utbildningen i svenska för invandrare ska, förutom att den ska vara jämförbar med vilken annan utbildning som helst, vara mer flexibel både tidsmässigt och innehållsmässigt för att leva upp till den enorma bredd som målgruppen representerar.

Information om fritt skolval på andra språk än svenska

"Kunskapen hos nyanlända familjer om friheten att välja skola behöver öka. Ett informationsmaterial ska tas fram och spridas."

Ett viktigt komplement till nyanlända familjer som kan uppleva sig som exkluderade från de möjligheter och den bredd i utbildningsutbudet som finns för övriga föräldrar.

Sammanhängande validering

"En samlad bedömningsverksamhet av utländska betyg hos den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet inrättas."

Även denna satsning är sedan länge efterfrågad. Här är det återigen viktigt att kunskaper och erfarenheter kan bedömas och valideras så det kommer till användning i varje enskilt fall.