Skolverkets utvecklingspaket för kollegialt lärande finns nu att ta del av och ett av dessa paket heter Språk i alla ämnen.

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar man tillsammans med kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur man använder språket i sin undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

Utvecklingspaketet, som utgår ifrån kommentarmaterialet Få syn på språket, innehåller två filmer och ett bildspel med tillhörande diskussionsfrågor. Det finns även ett förslag på en arbetsgång.

Även om utvecklingspaketet främst vänder sig till lärare inom gymnasieskolan är innehållet intressant för alla lärare.

I den första filmen samtalar forskare om språkets betydelse för skolframgång och man diskuterar t ex skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk samt vikten av att lärare känner till hur eleverna utvecklar sitt språk och sin kunskap parallellt. Forskarna pekar bland annat på vikten av att ha höga språkliga krav och samtalets betydelse för kunskapsutveckling.

I filmen förtydligar undervisningsråd på Skolverket de språkliga perspektiven i styrdokumenten och man poängterar att alla lärare ansvarar för elevernas språkutveckling. De berättar även att ämnesövergripande arbete ofta gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling men att samarbete ska ske utifrån varje ämnes karaktär. "Alla ämnen stöder varandra men inget ämne är ett stödämne."

Språkets betydelse för elevernas framtida yrkesutövning och vilka språkliga krav som ställs på yrkesarbetare tas också upp i filmen.

 

I andra filmen får vi lyssna på Åsa af Geijerstam, vars doktorsavhandling handlar om att skriva i naturorienterande ämnen i skolan, när hon pratar om att språk- och kunskapsutvecklingen gynnas av att språket används i meningsfulla och flerstämmiga sammanhang. Hon pratar också om att olika ämnen ställer olika språkliga krav och exemplifierar detta genom att prata om naturvetenskapligt och matematiskt språk.