Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål än svenska inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Kartläggningsmaterial

I uppdraget ingår att utveckla och sprida information om ett särskilt kartläggningsmaterial som stödjer arbetet med att kartlägga de kunskaper som en nyanländ elev har när han eller hon kommer till den svenska skolan. Med en nyanländ elev avses i detta uppdrag ett barn eller en ungdom som har anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten inträder eller efter den tidpunkt då skolplikten skulle ha inträtt om eleven hade haft skolplikt.

Kartläggningsmaterialet ska stödja skolans arbete med att planera undervisningen för en nyanländ elev. Syftet med materialet är främst att utgöra underlag för bedömning av i vilken årskurs en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras. I ett första steg ska kartläggningsmaterial tas fram för grundskolan. Detta material ska dock utformas så att det även kan användas som underlag vid kartläggning i gymnasial utbildning. I ett andra steg ska materialet anpassas för att kunna användas inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Material för att bedöma kunskapsutvecklingen i svenska

Vidare ingår i uppdraget att utveckla och sprida information om ett särskilt material som stödjer lärares arbete med att kontinuerligt bedöma nyanlända elevers kunskapsutveckling i svenska. Bedömningsmaterialet i svenska ska stödja lärares arbete med att bedöma elevens språkutveckling och ge tydlig information till föräldrar och elever om hur långt eleven kommit i sin språkutveckling mot förstaspråksnivå.

Kompetensutvecklingsinsatser

I uppdraget ingår även att organisera kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer inom grundskolan och motsvarande skolformer samt inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Kompetensutvecklingsinsatserna ska dels rikta sig till lärare som är behöriga för den undervisning som de bedriver, dels till rektorer. Inriktningen på kompetensutvecklingen ska främst vara att stödja språkutvecklingen hos nyanlända elever eller elever med ett annat modersmål.

Skolverket ska även ta fram och sprida informationsmaterial till elever och föräldrar om det fria skolvalet på olika språk.

Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om genomförandet av uppdragets olika delar. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningarna för åren 2013-2016.