Aktuellt

Nyheter

 • Förändringar för nyanlända elever i grundskolan och på språkintro 2018-06-20 Nyanlända elever i åk 7-9 får en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och för att dessa elever ska få ökade möjligheter att nå gymnasiebehörighet införs anpassad timplan och krav på att en individuell studieplan upprättas senast inom två månader från mottagandet. Det sker även förändringar inom gymnasieskolans introduktionsprogram vilket innebär att språkintroduktionen i svenska som andraspråk endast ska kunna bedrivas under en kort inledande period.
 • Kvalitetsbrister i SFI-undervisningen 2018-04-18 Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska för invandrare och ser en varierad bild. Främst syns problem med individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.
 • Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet 2018-03-05 Stärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever på högstadiet, möjlighet till anpassad timplan med mer undervisning i färre ämnen samt upprättande av en långsiktig, individuell studieplan redan på högstadiet. Detta föreslås i en lagrådsremiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 • NC kommenterar förutsättningar för kvalitet i sfi 2018-02-08 Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i sfi-utbildningen inte finns, skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en kommentar efter Kalla faktas program "Sfi-bluffen".
 • NCs remissyttrande Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning 2017-10-25 NC har skrivit remiss på betänkandet "Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning" (SOU 2017:44). NC avstyrker utredningens förslag att fjärrundervisning ska få användas i alla ämnen förutom de praktisk-estetiska och påpekar att flera av förslagen riskerar att bidra till försämrad undervisning för den stora gruppen nyanlända elever.
 • Vill du vara presentatör på Symposium 2018? 2017-09-27 Just nu pågår planeringsarbetet inför Nationellt centrum för svenska som andraspråks konferens i oktober 2018. Om du som forskare eller lärare har en idé om en tänkbar presentation som på något sätt handlar om litteracitet och flerspråkiga elever vill vi gärna att du hör av dig till oss.
 • NC kommenterar "Utbildning, undervisning och ledning" 2017-06-13 Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (SOU 2017:51) har nu lämnat sitt delbetänkande. NC välkomnar i huvudsak förslagen, men anser att vissa av dem borde ha formulerats skarpare och tydligare för att säkerställa en tydligare riktning och en än högre ambitionsnivå för huvudmän och lärosäten. Utredningens steg för steg-strategi riskerar annars att främst bli ett enda steg istället för en bred väg mot bättre och mer likvärdiga förutsättningar i skolverksamheterna.
 • NC kommenterar Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet 2018-02-14 Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har nu lämnat över sitt betänkande och lägger fram ett antal väldigt intressanta och viktiga förslag. Förslagen innebär bland annat ökade möjligheter till anpassning av nyanlända elevers utbildning, förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och att nyanlända elever ska få ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen i stort men kommer i denna artikel att kommentera vissa delar.
 • Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever 2017-04-25 Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever hos 26 kommuner och 2 fristående skolhuvudmän.
 • Förutsättningar saknas för språkutvecklande arbete i förskolan 2017-04-20 På många förskolor saknar personalen tillräckliga förutsättningar för arbetet med att ge flerspråkiga barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det visar Skolinspektionens granskning av 34 förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.
 • NC kommenterar rapporten om köer till sfi 2017-04-20 Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), visar en ny rapport från Skolverket. Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) de åtgärder Skolverket föreslår för att minska köerna.
 • Introduktionskurs i svenska som andraspråk 2017-04-18 Ett urval av lärosäten erbjuder på uppdrag av Skolverket "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Syftet med kursen är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.
 • NC kommenterar Språkintro-granskningen 2017-04-10 NC välkomnar Skolinspektionens granskning av språkintroduktion på gymnasieskolan 2017 då rapporten på ett tydligt sätt lyfter fram viktiga utvecklingsområden som varit kända under en längre period. Många av de utvecklingsbehov som Skolinspektionen pekar på kan bero på otydliga styrdokument och lärares reella förutsättningar att följa och tolka dessa.
 • Skolinspektionens granskning: Språkintro måste förbättras 2017-03-23 Många gymnasieskolor med språkintroduktion tillgodoser inte elevernas utbildningsbehov. Eleverna får ofta läsa ett fåtal ämnen enligt samma schema, oavsett vilka individuella förkunskaper de har. Det visar Skolinspektionens granskning av 42 gymnasieskolor som erbjuder språkintroduktion, ett program som vänder sig till nyanlända elever som kan lite eller ingen svenska.
 • Alarmerande låg andel behöriga sva-lärare 2017-03-23 Andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka och behörigheten i svenska som andraspråk är fortsatt oroväckande låg, visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) uppmanar regeringen och lärosätena att skyndsamt sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk och ger konkreta förslag på lämpliga fortbildningsinsatser.
 • Nytt bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling 2017-03-13 Skolverkets efterlängtade bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling finns nu tillgängligt. "Bygga svenska" är ett bedömningsstöd för lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på språkintroduktionsprogrammet. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 och språkintroduktion.
 • NC söker två nya medarbetare 2017-03-02 Är du förskollärare eller lärare i svenska som andraspråk med gedigen erfarenhet av flerspråkiga barn i förskolan eller flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år? Har du erfarenhet av att leda kompetensutvecklingsinsatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Då kanske en av följande två tjänster på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är intressant för dig.
 • NC kommenterar komvux-utredningen 2017-02-21 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar den utredning om kommunal vuxenutbildning som regeringen tillsatte den 20 februari 2017. Med tanke på den stora ökningen av flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning är det viktigt att frågan om kompetens hos lärare inom komvux och särvux ses över.
 • NC kommenterar "En flexiblare ämneslärarutbildning" 2017-02-19 I promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning Dnr U2016/04953/UH lämnas förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9. Bland annat föreslås att undervisningsämnet svenska som andraspråk ska få kombineras med valfritt annat ämne. Detta förslag menar vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kan riskera ökade brister i likvärdighet om man inte noga överväger att till innehåll och omfattning göra om lärarutbildningarna i svenska som andraspråk och svenska.
 • Läsa-skriva-räkna-garantin missar flerspråkiga elever 2017-02-13 Att fortsätta blunda för den stora bristen på kompetens gällande flerspråkiga elevers lärande innebär en tandlös garanti för denna elevgrupp, skriver Kristina Aldén och Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), i en debattartikel i Lärarnas tidning.
 • Remissyttrande angående Läsa-Skriva-Räkna-garantin 2017-02-13 NC finner det anmärkningsvärt att flerspråkiga elevers läs-, skriv- och matematikutveckling inte nämns i utredningens förslag och instämmer inte med utredningens förslag om att inga nya krav behöver ställas på lärares kompetens utanför dagens lärarutbildning och kompetensutveckling.
 • Ny Läslyftet-modul om grundläggande litteracitet för nyanlända 2016-12-18 Skolverket har publicerat en ny modul inom Läslyftet med fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning för nyanlända elever. Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild.
 • NC kommenterar PISA 2015 2016-12-07 Resultaten från PISA 2015 är nu presenterade och rapporten ger både glädjande och oroande besked. Det är väldigt glädjande att lågpresterande elever har förbättrat sina resultat i läsförståelse men bristen på likvärdighet i det svenska skolsystemet är mycket alarmerande.
 • Nytt stödmaterial om alfabetisering 2016-12-18 Skolverkets stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.
 • Flerspråkighet som resurs - Symposium 2015 2017-06-12 Vecka 50 kommer äntligen boken Flerspråkighet som resurs ut. Det är en bok skriven av presentatörer vid det välbesöka Symposium 2015 där de delar med sig av erfarenheter och forskning kring flerspråkiga elevers lärande. Precis som gjordes under symposiet tas här ett brett grepp på frågor om flerspråkighet och vi tror att det är en bok som kommer bli läst och uppskattad av många.
 • NC kommenterar gymnasieutredningen 2017-02-28 Nu har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement. I inlägget finns även länk till vårt remissyttrande.
 • "Så lär sig nyanlända mest i skolan" 2016-10-17 Intressant artikel i Sydsvenskan som belyser många olika aspekter rörande undervisning av nyanlända elever. I reportaget får vi möta elever och lärare på två olika skolor i Skåne, skolor med olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Intervjuas gör även NCs medarbetare Anna Kaya.
 • Många nyanlända obehöriga till gymnasieskolan 2016-09-29 Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom i gruppen ”okänd bakgrund” där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Bara 3,6 procent av eleverna med okänd bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets betygsstatistik. I denna artikel kommenterar NC statistiken och lyfter fram ett antal olika utvecklingsområden, bl a problematiken kring betygsättning och utmaningarna för språkintroduktionsprogrammet.
 • NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris 2016-09-25 Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.
 • NC kommenterar regeringens förslag för utökat antal sva-lärare 2016-09-12 I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända. Regeringen vill även bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna och öka antalet lärare i svenska som andraspråk. Här kommenterar NC förslagen.
 • Välkommen till NC, Kristina Aldén! 2016-08-31 Vi på NC vill välkomna vår nya medarbetare Kristina Aldén som har gedigen erfarenhet som lärare och skolutvecklare. Kristina kommer senast från Skolverket där hon har arbetat med Läslyftet.
 • Välkommen till NC, Josefin Nilsson 2016-06-03 Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarbetare Josefin Nilsson som har gedigen erfarenhet som lärare och kvalitetsutvecklare. Josefin har dessutom fått den fina utmärkelsen Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.
 • Bättre prognoser för att möta behovet av sva-lärare 2016-05-12 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar att Skolverket i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får i uppdrag att ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Vår förhoppning är att detta leder till ökad samverkan mellan olika lärosäten samt mellan lärosäten och kommuner för att råda bot på den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk.
 • NC kommenterar "Nationell samling för läraryrket" 2016-05-10 På DN debatt har företrädare för regeringen, lärarfacken, SKL och idéburna skolor kommit överens om ett förslag i fem punkter för att stärka lärares och rektorers profession: karriärtjänster på vetenskaplig grund, vårda behörighetsreformen, frigör lärartid, ge skolledare bättre förutsättningar och ge nya lärare en bra introduktion. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) välkomnar förslagen men saknar vissa avgörande förslag för en ökad kvalitet i lärarutbildningarna och fortbildning av verksamma lärare.
 • "Ge nyanlända en bättre start i skolan" 2016-04-22 Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • NC kommenterar rapporten om språkintroduktion 2016-04-07 Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) rapporten och poängterar att det är dags för regering, lärosäten och huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att höja utbildningens kvalitet och säkerställa lärarnas kompetens.
 • Dessa insatser behövs för nyanlända elever 2016-03-15 En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten. I denna artikel föreslår Nationellt centrum för svenska som andraspråk ett antal tänkbara insatser för att förbättra utbildningen för nyanlända elever så fler elever når ökade resultat och gymnasiebehörighet.
 • Låg andel behöriga lärare i svenska som andraspråk 2016-03-15 Även om andelen behöriga lärare fortsätter att öka i alla skolformer är behörigheten i svenska som andraspråk fortsatt oroväckande låg. Nationellt centrum för svenska som andraspråk uppmanar regeringen och lärosätena att sätta in åtgärder för att öka antalet behöriga lärare i svenska som andraspråk.
 • NCs remissyttrande angående fjärrundervisning 2016-03-07 NC intämmer i utredningens förslag i delbetänkandet "Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål" och poängterar att ämnet svenska som andraspråk är ett synnerligen olämpligt ämne att välja för att undersöka och studera fjärrundervisningens effekter på utbildningens kvalitet och elevernas kunskapsutveckling. NC resonerar även kring några frågor som kan vara till nytta inför det fortsatta utredningsarbetet gällande fjärrundervisning i svenska som andraspråk.
 • Kompetensutveckling om nyanlända barn i förskolan 2016-02-18 Olika regioner i Sverige bjuder i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) in till en dialogisk dag med fokus på nyanlända barns språk- och lärandevillkor samt socialisation i förskolan. Det blir totalt fyra dagar under våren, en i Östersund, en i Varberg, en i Växjö och en i Västerås.
 • Inspelade föreläsningar från Symposium 2015 2016-02-04 Nu kan man ta tal av föreläsningar från Symposium 2015 i efterhand. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.
 • Plats för nyanlända i fler skolor 2016-01-22 Regeringen har nu tagit emot Ebba Östlins utredning "Vissa frågor om nyanländas utbildning". Utredningen har i uppdrag att utreda hur kommuner i större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att främja en jämnare fördelning av nyanlända elever och förbättra förutsättningarna för integration.
 • Translanguaging - vad innebär det egentligen? 2018-01-29 Translanguaging, eller korsspråkande som man kan kalla det på svenska, handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet. I ett antal läsvärda och inspirerande artiklar förklaras vad korsspråkande innebär.
 • Regeringens insatser och åtgärder med fokus på nyanlända 2016-01-13 Vid ett presseminarium den 11 januari 2016 gav statsråden vid Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida Hadzialic en samlad bild av regeringens insatser och åtgärder inom utbildningsområdet med fokus på nyanlända.
 • Kartläggningsmaterial för nyanlända nu i bedömningsportalen 2016-01-15 När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Skolverkets kartläggningsmaterial är ett stöd i det här arbetet och materialets steg 1 och steg 2 har nu publicerats i Skolverkets bedömningsportal.
 • Kompetenshöjande insatser för lärare påverkar resultat positivt 2015-12-11 Kompetenshöjande insatser för lärare har en positiv effekt på elevernas betyg och på klassrumssituationen. Det visar en ny IFAU-rapport som är en utvärdering av Skolverkets kompetenshöjande insatser i tio skolor med låga kunskapsresultat. En av insatserna är Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • "Ett land, flera språk" - artikelserie i DN 2016-01-12 DN Insidan har publicerat ett antal artiklar som rör flerspråkighet i Sverige ur olika perspektiv. I en av artiklarna, "Kunskap är lika mycket värd på olika språk", intervjuas Anna Kaya, lärare och medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
 • NCs remissvar allmänna råd nyanlända 2015-12-01 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har i ett remissvar lämnat synpunkter och kommentarer till Skolverkets föreslagna formulering av allmänna råd med kommentarer gällande utbildning för nyanlända elever.
 • Reviderad upplaga av stödmaterial om studiehandledning 2015-12-01 Stödmaterialet "Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever" har reviderats under hösten 2015 och kan ni laddas ner via Skolverkets webbplats.
 • Nyanlända elevers rätt till utbildning ska utredas 2015-11-26 Regeringen har 26 november 2015 beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose nyanlända elevers rätt till utbildning. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet.
 • Hur tar skolan ansvar för nyanlända elever? 2015-11-26 Vilken roll spelar skolan för samhällets hantering av flyktingkrisen? Vilka är utmaningarna och vad behövs för att stärka skolans förutsättningar för att ta emot de nyanlända på ett bra sätt? Det var några av frågorna som lyftes under seminariet i LO-borgen där bland annat Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, deltog i torsdagen 26 november 2015.
 • Åhörarkopior från Symposium 2015 2015-10-16 Nu finns en del åhörarkopior från Symposium 2015 att ta del av.
 • Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no 2015-05-12 Kraft, krets, skal och effekt är exempel på ord som har olika betydelse i naturvetenskapen och i vardagen. Att behärska ämnesspråk är viktigt för att lyckas i skolan och i senaste numret av tidningen Origo kan vi läsa fyra intressanta artiklar om detta.
 • Nu finns stödmaterial om den individuella studieplanen inom vuxenutbildningen 2016-09-07 Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om den individuella studieplanen inom vuxenutbildningen. Materialet riktar sig främst till verksamheter som bedriver kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694