Behovet av lärare i svenska som andraspråk har ökat kraftigt med anledning av det stora antalet nyanlända. I den kommande utbyggnaden av lärarutbildningarna ska lärosätena särskilt prioritera att bygga ut utbildningar med denna inriktning. Regeringen anser även att ytterligare medel bör avsättas för att förbättra möjligheterna till fortbildning i svenska som andraspråk.

NC kommenterar

Det är glädjande att regeringen uppmärksammar det enormt stora behovet av behöriga lärare i svenska som andraspråk (sva) inom grundskolan, gymnasieskolan och komvux inkl sfi och att man strävar efter att genomföra insatser både på kort och lång sikt. Vi vill dock betona att ansvaret för nyanlända och andra flerspråkiga elevers utbildning är hela skolans ansvar - inte enbart svenska som andraspråkslärarens. Det innebär exempelvis att varje skolledare, lärare, modersmålslärare och studiehandledare behöver kompetens och rätt förutsättningar för att kunna organisera och genomföra undervisning som främjar även dessa elevers lärande.

Lärarlönesatsning även för lärare inom komvux

För att få fler lärare i sva för vuxna (inkl sfi) behöver även lärare inom komvux inkluderas i lärarlönesatsningarna. Dessutom bör verksamma sfi-lärares förutsättningar att planera och genomföra undervisning granskas på liknande sätt som görs för grundskole- och gymnasielärares arbetsbörda och arbetsuppgifter.

Utökade utbildningsplatser i sva kräver kompetenta lärarutbildare

Det är positivt att majoriteten av Sveriges universitet och högskolor bedömer att de kan bygga ut utbildningarna med bibehållen kvalitet. När det gäller lärosätenas möjligheter att genomföra regeringens åläggande, nämligen att prioritera en utbyggnad av lärarutbildningarna med inriktning mot svenska som andraspråk, kan det finnas anledning att även prioritera lärarutbildarnas kompetens inklusive dessas egna erfarenhet av undervisning i sva för barn, ungdomar och vuxna. För att kunna genomföra den omfattande utbyggnad som behövs med bibehållen kvalitet kan det finnas anledning för lärosätena att samverka för att bättre utnyttja lärarutbildarnas samlade kompetens.

Lärarutbildning, fortbildning och kompetensutveckling

För att få fler lärare i sva (inkl sfi) behövs insatser på kortlång sikt. På kort sikt behövs högkvalitativ och praktikinriktad kompetensutveckling och fortbildning av redan verksamma lärare. Eftersom nyanlända är alla lärares ansvar behövs på lång sikt, utöver ökat antal utbildningsplatser i sva, även en förändrad lärarutbildning med explicita krav på att alla lärarstudenter ska visa kunskap om andraspråksinlärning och om språkets roll för lärandet, samt att de ska kunna undervisa språk- och kunskapsutvecklande, oavsett vilka ämnen de ska undervisa i.

Lärarutbildning med fokus på vuxnas lärande

Att det inte finns en lärarutbildning för de som avser att undervisa vuxna i sva och sfi inom komvux är anmärkningsvärt då andelen komvux-elever som läser sva ökar och kan förväntas öka än mer med tanke på den senaste tidens stora antal nyanlända samtidigt som antalet sfi-studerande aldrig varit större. Avsaknaden av en adekvat lärarutbildning är en av flera anledningar till att kvaliteten i termer av måluppfyllelse inte ökar inom sfi. Den stora och viktigaste åtgärden för att sfi i framtiden ska kunna leva upp till kravet på en kvalificerad språkutbildning och utvecklas som en professionell verksamhet är därför inrättandet av en specifik lärarutbildning. Utan en reguljär relevant ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk utbildning med vuxenpedagogisk inriktning riskerar sfi-undervisningen att utmärkas av en avsaknad av den kontinuitet, professionalitet och stabilitet som krävs för en långsiktig utveckling med betoning på kvalitet och likvärdighet.