Programmet Kalla fakta – sfi-bluffen har väckt stor uppmärksamhet och lett till en mängd inlägg i olika medier, exempelvis Dagens arenaSvDAftonbladet samt av Thoréngruppen som driver sfi-anordnaren Astar och i sociala medier.

NC tar här inte ställning för eller emot kommunala eller fristående anordnare av sfi. Vi tar däremot ställning för eleverna och deras möjligheter att lära sig svenska. I beaktandet av regeringens införande av utbildningsplikt blir det än viktigare att fokusera kvaliteten i sfi.

Vi tar också tydlig ställning för de sfi-lärare som dagligen kämpar för att erbjuda sina elever en god undervisning trots begränsade förutsättningar och tuffa arbetsförhållanden. På många ställen i Sverige bedrivs sfi-undervisning av hög kvalitet där både engagerade elever och lärare gör sitt allra yttersta.

Men ansvaret för undervisningens kvalitet kan inte ensamt bäras av lärarna. Inte heller driftsformen (kommunal eller fristående anordnare) är avgörande. Den centrala frågan är snarare vilka förutsättningar sfi-eleverna har att utveckla nödvändiga språkfärdigheter för aktivt delaktighet i samhälle och arbetsliv.

När man pratar om kvalitet behöver tre olika aspekter vägas in:

  • Utbildningens förutsättningar, exempelvis styrdokument, upphandlingskriterier, ekonomiska resurser, lärarkompetens, elevernas individuella förutsättningar, behov och mål.
  • Undervisningen, exempelvis innehåll, arbetssätt och arbetsformer, individanpassning och flexibilitet.
  • Resultatet i termer av antal timmar för visst betyg (genomströmning) eller vilka betyg eleven uppnår.

För att kunna uttala sig om bra eller dålig kvalitet måste måluppfyllelse och genomströmning alltid relateras till de två övriga aspekterna, utbildningens förutsättningar och undervisningens genomförande. Detta påtalade Skolinspektionen om sfi redan 2010 (s. 11).

Det som framkommer i Kalla fakta och i övriga inlägg har ännu en gång aktualiserat frågan om vad som är rimliga förutsättningar för att en skattefinansierad sfi-utbildning ska kunna uppfylla de mål som uppställts i styrdokumenten. Vi välkomnar därför den utredning om kvaliteten i sfi som enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer att tillsättas.

Vi har inte råd att fortsätta slösa skattemedel och mänskliga resurser i ett system där förutsättningarna för kvaliteten i utbildningen inte finns.