Regeringen tillsatte den 20 februari en utredning om kommunal vuxenutbildning.

Direktiven anger att utredningen bl.a. ska göra en översyn av prioriteringsordningen, förenklad betygsskala samt frågor om entreprenad och betygsrätt samt hur kompetensutvecklingen för lärare inom komvux och särvux kan förbättras.

Andra förutsättningar att undervisa inom vuxenutbildningen

Direktiven betonar att lärarrollen inom komvux och särvux i många avseenden skiljer sig åt jämfört med grund- och gymnasieskolan, eftersom förutsättningarna för att undervisa vuxna skiljer sig från förutsättningarna för att undervisa elever i skolformerna för barn och ungdomar. Att elevantalet i vuxenutbildningen nu växer ställer ytterligare krav på lärarna i komvux och särvux. Trots detta finns idag ingen särskild lärarexamen eller inriktning i någon lärarutbildning för en som är intresserad av att arbeta inom komvux eller särvux.

Se över kompetensen hos lärare inom komvux

Frågor om tillgången på lärare med rätt kompetens är redan föremål för två pågående utredningar Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06) och Skolkommissionen (U2015:03). Direktiven till den nu tillsatta utredningen om komvux kan därmed sägas visa på regeringens vilja att säkerställa att frågan om kompetens hos lärare inom komvux och särvux grundligt ses över. Direktiven anger nämligen att om de tidigare tillsatta utredningarna inte utreder det särskilda behovet av kompetens och kompetensutveckling som kan finnas för lärare inom komvux och särvux så ska utredningen

  • kartlägga de behov av kompetens, utöver den som ges i lärarutbildningen, som lärare kan ha för att kunna undervisa i komvux och särvux och i vilken utsträckning detta behov tillgodoses, och
  • om lärarna bedöms ha ytterligare behov av kompetens föreslå insatser, utanför lärarutbildningen.

Lärarutbildning för att undervisa vuxna behövs

NC välkomnar det tydliga ställningstagande som direktiven uttrycker, nämligen att det behövs specifik lärarutbildning för att undervisa vuxna elever. NC påpekar att den stora ökningen av flerspråkiga elever i komvux innebär att det dels kommer att behövas många lärare i svenska som andraspråk och dessutom att andra ämneslärare i komvux behöver kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att ge flerspråkiga komvuxelever goda förutsättningar till framgångsrika studier och delaktighet i samhälls- och arbetsliv.

Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti 2018.