Förändringar och förtydliganden avseende behovsbedömning och målgrupp kring ämnet svenska som andraspråk (sva), samt en kursplan i svenska som andraspråk som även omfattar elever som är nybörjare i svenska språket, har länge efterfrågats av verksamma lärare och rektorer. I Skolverkets rapport föreslås förändringar som över tid kan leda till förbättrade förutsättningar för ämnet svenska som andraspråk, och således förbättrade förutsättningar för elever som befinner sig i en andraspråksutvecklingsprocess därmed i behov av andraspråksdidaktik.

Grundläggande del i sva-kursplanen

NC välkomnar förslaget att, inom ramen för ämnet svenska som andraspråk i grundskolan, införa en ny grundläggande del som rör undervisning av elever som är nybörjare i svenska språket. På så sätt kan nyanlända elever få undervisning i svenska som andraspråk som utgår från deras specifika behov. Förändringen förutsätter dock att rektor ges ekonomiska förutsättningar att organisera undervisningen i olika undervisningsgrupper med tillgång utbildade och behöriga lärare i svenska som andraspråk, vilket idag ofta saknas. För att värna de nyanlända elevernas specifika behov av undervisning i svenska som andraspråk på nybörjarnivå hade dock en förstärkt rätt till undervisning i svenska som andraspråk i skollagen varit önskvärd. Enbart reglering i skolförordning riskerar leda till att elever som är nybörjare i svenska språket inte får sina behov tillgodosedda trots förändrad kursplan. Redan idag vet vi att lärare har svårt att möta behoven i en undervisningsgrupp där eleverna har kommit olika långt i sin andraspråksutveckling på svenska. En förstärkt rätt i skollagen sänder signaler till huvudman och rektor att organisationen av undervisning i den grundläggande delen av svenska som andraspråk behöver särskilt beaktas i det systematiska kvalitetsarbetet och vid resursfördelning.

Inget betyg i sva för nybörjare

Förslaget att nyanlända elever under de första två åren ska undantas betyg och undantas deltagande i nationella prov i ämnet svenska som andraspråk välkomnas också av NC. Att i stället för betyg ge en formativ återkoppling av elevens andraspråksutveckling är en god tanke, under förutsättning att tydliga riktlinjer och relevant bedömningsstöd finns att tillgå. NC vill dock påpeka att formativ återkoppling är mer tidskrävande än betygssättning och riskerar därför att leda till ökad arbetsbörda för berörda lärare. Formativ återkoppling kan även vara svårt för eleven att förstå. NC vill därför understryka vikten av att det material som tillhandahålls ger läraren ett gott stöd gällande själva bedömningen men även hur återkopplingen kan kommuniceras till eleven.

Förtydligad målgrupp för sva

Att Skolverket föreslår ett förtydligande av målgruppen till undervisning i svenska som andraspråk är välkommet, liksom förslaget att ta fram ett stöd för att bedöma elevers behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det är av största vikt att stödmaterialet för behovsbedömning blir tätt sammankopplat med, eller en del av, materialet som ska ge stöd för formativ återkoppling av elevens andraspråksutveckling så lärare inte behöver använda olika bedömningsstöd.

Lärarutbildning och kompetensutveckling

Många av förslagen i rapporten förutsätter god tillgång till utbildade och behöriga lärare i svenska som andraspråk. Det är därför välkommet att Skolverket föreslår att utbildningarna till lärare i svenska och lärare i svenska som andraspråk samt behörighetskraven ska ses över. NC vill påpeka att vägen till likvärdig lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk inte får innebära sänkta krav i svenska som andraspråk utan snarare det motsatta. Skolverkets förslag innefattar även andra professioner inom skolan, exempelvis föreslås att elevers andraspråks- och flerspråkighetsutveckling inkluderas i speciallärarexamen och specialpedagogexamen vilket NC ser positivt på.

Skolverket föreslår dessutom flera satsningar på kompetensutveckling och fortbildning. NC vill i detta sammanhang poängtera att dessa satsningar inte nödvändigtvis ger någon effekt om inte deltagande lärare, rektorer och annan personal ges goda möjligheter att delta med rimliga villkor. Satsningar på lärarutbildning, kompetensutveckling och fortbildning är viktigt för kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk men om organisatoriska och ekonomiska förutsättningar saknas på skolnivå är det inte säkert att en kompetensförstärkning höjer kvaliteten på undervisningen.

Fortsatt reformarbete

Skolverket menar att ett fortsatt arbete med att reformera de båda svenskämnena är angeläget. NC kan inte nog betona vikten av att nogsamt följa och utvärdera de förändringar som genomförs, innan slutsatser kring eventuella fortsatta reformer kan dras. NC vill betona att sådana uppföljningar behöver göras i ett längre tidsperspektiv och ur ett helhetsperspektiv.