En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71

NCs remissyttrande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (436 Kb)

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57

NCs remissyttrande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (226 Kb)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan, SOU 2017:54

NCs yttrande Fler nyanlända elever ska uppnå gymnasiebehörighet (412 Kb)

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77

NC yttrande gymnasieutredningen (247 Kb)

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59

Vägen in i det svenska skolväsendet, SOU 2016:35

SU yttrande Vägen in i det svenska skolväsendet (2479 Kb)

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål, SOU 2016:12

Skolverkets föreslagna formulering av allmänna råd med kommentarer gällande utbildning för nyanlända elever

Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning, SOU 2013:76

Lättlästutredningens betänkande Lättläst, SOU 2013:58

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus, Ds 2013:61

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet, SOU 2013:20

Promemorian Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6