Nyanlända och flerspråkiga elever har en dubbel utmaning i skolan; att samtidigt lära sig svenska som sitt andraspråk och lära sig ämnen på andraspråket. För att stödja eleverna i denna enorma utmaning behöver alla lärare arbeta med både ämnet och språket i ämnet, dvs arbeta språk- och kunskapsutvecklande – vilket även gynnar elever med svenska som modersmål. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande gynnar barn och elever inom såväl förskola, grundskola, gymnasium som inom komvux. Läs gärna mer om våra kompetensutvecklingsinsatser med fokus på kombinerad språk- och yrkesutbildning.

Olika typer av insatser

NC arbetar i dagsläget huvudsakligen med två typer av insatser om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

  • Kompetensutveckling kring SKUA för en kommuns, ett gymnasieförbund eller en enskild huvudmans samtliga personal (eller större delen av personalen), på plats i kommunen. Insatsen behandlar undervisning för främst nyanlända och flerspråkiga elever. Här ingår ett antal träffar över ett läsår för lärare och annan personal samt för de med ett direkt skolutvecklingsansvar.
  • Utbildning av så kallade SKUA-utvecklare, dvs av huvudmannen utvalda lärare eller förskollärare som har, eller som kommer att få, mandat att i samverkan med ledningen initiera, utforma, genomföra och utvärdera insatser kring SKUA. Sker i Stockholm. Här skapas nätverk och kontinuerliga nätverksträffar ingår för att stödja fortsatt skolutveckling. I denna film berättar några lärare om nätverksträffarna och rollen som SKUA-utvecklare:

Sedan 2016 sker detta huvudsakligen inom ramen för de så kallade riktade nyanländainsatserna som är ett regeringsuppdrag till Skolverket. Vi har dock lång erfarenhet av olika typer av kompetensutvecklingsinsatser så kontakta gärna föreståndare Sofia Engman för vidare samtal om eventuella insatser hos er.