Allt fler flerspråkiga unga vuxna och vuxna väljer yrkesinriktade utbildningar inom gymnasiet eller komvux. Behovet av sfi-/andraspråks- och yrkeslärare med kunskap om gynnsamma arbetssätt som utvecklar såväl elevernas språk som yrkeskunskaper är mycket stort. NC arbetar här inom ett eget utvecklingsprojekt och med kompetensutvecklingsinsatser.

NC har under flera år arbetat med ett didaktiskt utvecklingsprojekt, en modell för integrering av yrkesundervisning och svenska som andraspråk. Läs mer om arbetssättet i slutrapporten som även innehåller korta filmer från undervisning och intervjuer med deltagare inom projektet.

Under hösten 2018 tillämpade NC-medarbetare det integrerade arbetssättet med språk- och yrkeslärare i en undersköterskeutbildning för sfi-elever på studieväg 2. Arbetet skildras i en podd.

Kombinationsutbildningar där sfi/sva integreras med yrkesundervisning har också utvärderats av Strategirådet (på uppdrag av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm stad). Deras rapport visar att kombinationsutbildningar framgångsrikt kan främja etablering i Sverige. Framgångsfaktorer utgörs bland annat av flexibelt, ämnesintegrerat arbetssätt, välfungerande APL-platser och stödstrukturer och förutsätter att undervisningen inte dleas upp i parallella spår utan sker i ett nära samarbete mellan lärarna. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Behöver du kompetensutveckling för språk- och yrkeskunskapsutvecklande arbetssätt? Vill du utveckla samarbetet mellan språk- och yrkeslärare? Kontakta föreståndare Karin Sandwall för samtal om en insats eller för referenser till insatser som NC genomfört tidigare.