En SKUA-insats med NC har vissa likheter med Läslyftet, men skiljer sig åt till syfte, form och innehåll. 
Syftet med en SKUA-insats är att ge lärare möjlighet att fördjupa sig i både teori och praktik för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i den egna undervisningen. En sådan undervisning gynnar alla elever, men är nödvändig för stötta nyanlända elevers och andraspråkselevers språkutveckling och lärande. Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik med syfte att utveckla elevernas språk och kunskaper i olika sammanhang.

Till formen påminner Läslyftet om en SKUA-insats med den skillnaden att i Läslyftet får deltagarna själva läsa in sig i materialet, medan deltagarna i en SKUA får en introduktion i både teori och praktik under sex gemensamma worskhopsdagar ledda av NC-medarbetare. Därefter sker bearbetning och prövande individuellt och kollegialt inom både Läslyftet och SKUA.

Innehållsmässigt utgår en SKUA-insats från nyanlända och flerspråkiga elevers specifika förutsättningar och behov, medan Läslyftet har fem olika fokusområden där flerspråkighet/andraspråkslärande är ett av dem. I Läslyftets olika moduler kommer andraspråksperspektivet fram i olika hög grad, medan det i SKUA är centralt i hela insatsen. Läslyftet behandlar områden inom läs- och skrivutveckling, medan SKUA berör hela språkutvecklingen från vardagsspråk till skolspråk, vilket omfattar interaktion såväl som att läsa och skriva med fokus på meningsskapande.