En viktig del av NCs uppdrag är att leda olika kompetensutvecklingsinsatser i kommuner och skolor runt omkring i Sverige där utbyte och samarbete med huvudmän, skolledare och lärare är basen i vårt arbete. Med tanke på att olika kommuner och skolor har olika förutsättningar skräddarsys våra kompetensutvecklingsinsatser och kan därför kan se väldigt olika ut. I den här artikeln beskriver vi två olika exempel där vi samarbetat med två olika kommuner, Hultsfred och Södertälje. Artikeln avslutas med en film om samarbetet i Södertälje.

Kompetensutveckling i Hultsfred

I Hultsfreds kommun har vi under 2015/2016 ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och NC. Kommunens samtliga lärare och skolledare, från förskola till vuxenutbildning, utbildas gemensamt i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samtliga på verksamheterna i Hultsfred ska få lära sig om aktuella teorier och beprövad erfarenhet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina respektive ämnen och discipliner. Lärdomarna ska tillämpas i den egna verksamheten redan under kursens gång.

- Vi tror verkligen på det här med att ha en lång tidsperiod och gemensamt innehåll. Kompetensutveckling är tyvärr ofta utspritt med någon föreläsare här och någon annan där. På det här sättet ökar möjligheterna till långsiktig utveckling av undervisningen och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Kompetensutvecklingen består av sex träffar med föreläsningar, övningar och samtal. Mellan varje träff får deltagarna i uppgift att implementera de nya kunskaperna i sin praktiska verksamhet och att diskutera detta med sina kollegor. Innehållet fokuserar på undervisning för elever som har svenska som andraspråk, men även elever med svenska som modersmål gynnas av språkutvecklande undervisning.

- Tanken är att alla i verksamheten får ett gemensamt förhållningssätt. Då blir det lättare att tala med varandra om elevernas lärande, och eleverna känner igen bemötandet från ett stadie till nästa.

NC och Hultsfreds kommun har gemensamt jobbat fram upplägget. I det ingår även att personal med utvecklingsansvar, till exempel rektorer och arbetslagledare, både deltar i den allmänna utbildningen och får en egen utbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap för att kunna stötta processen.

Kompetensutveckling i Södertälje

I Södertälje kommun har vi två olika samarbeten med start under 2015. Ett uppdrag handlar om att erbjuda stöd till Täljegymnasiets projektgrupp för uppbyggande av så kallad Språksupport på skolan (med inspiration av denna artikel av Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam). Detta gör vi i samarbete med Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som ger en högskolekurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för lärarna.

Vi har även ett samarbete med Ronnaskolan, en insats som har fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elevers lärande i skolans alla ämnen. NC ska tillsammans med Ronnaskolan, samt kommunens utvecklingslärare, utveckla skolans verksamhet i den riktning som det i gemensamma samtal framkommer ett behov av. Insatsen har hittills inneburit:

  • kompetensutveckling för skolledning
  • handledning av skolledning i samband med observationer
  • fördjupande fortbildning för förstelärarna
  • avstämningsmöten med skolledning
  • workshops för hela skolan

Mer om samarbetet mellan Södertälje, NC och Stockholms universitet, för att gemensamt skapa skolutveckling, kan ni se i denna film:

Filmen finns även i en kortare version.

Kontakt

För frågor kring kompetensutveckling är ni välkomna att kontakta Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Vi har dock för tillfället svårt att ta nya uppdrag eftersom vi är involverade i de kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket har när det gäller nyanländas lärande.