Förskolan styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 8) och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010 och 2011). I skollagen sägs att huvudmannen ska se till att:

  • barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö
  • för undervisning ska förskollärare användas. Utöver förskollärare får det i undervisningen finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas
  • verksamheten utgår från varje barns behov

Förskolans verksamhet ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas både på huvudmannanivå och på varje förskoleenhet. Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet delta i utvärderingen av förskolan.

Läroplanen gäller givetvis i sin helhet för varje barn i förskolan. Det som lyfts fram när det gäller flerspråkiga barn är följande:

Förskolans uppdrag

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (sid 6)

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. (sid 7)

Mål

Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (sid 11)

Läroplan för förskolan hittar du på Skolverkets webbplats