Vardagliga ord ställer till det

Myndigheten för skolutveckling har tidigare givit ut skrifter om språkliga utmaningar i matematik för elever som lär sig svenska som ett andraspråk. Det handlar bland annat om att flera av matematikens ord har vardagliga betydelser som kan förvirra eleverna, som axel, volym och bråk. Det handlar också om att dessa elever ännu inte behärskar vardagsspråket och kan falla på ord som rabatt, karamell, behålla och avgift i lästalen. Detta är bra för matematiklärare att vara medvetna om, men ordförrådet är bara en del av det språkutvecklande arbetssättet.

Låt eleverna tala om matematik

I matematik, liksom i andra ämnen, är en hörnsten i SKUA att eleverna får språklig stöttning och att de får träna sig i att använda det matematiska språket. Eleverna behöver rika tillfällen till att lyssna på, och själva använda det matematiska språket. Eleverna behöver få prata om hur de tänker matematiskt. Detta gynnar elevernas språkutveckling parallellt med kunskapsutvecklingen eftersom läraren får insyn i elevernas kunnande. 

Det är också bra om läraren uttrycker sig explicit, och gärna skriver kompletterande verbaltext till siffrorna på tavlan. På så vis stöttas eleverna i att lära sig det språk som behövs för att tala om matematik.

Tips på material för att lära sig mer om SKUA i matematiken

En bra ingång är Lärportalens modueler ”Språk i matematik” som finns för flera åldrar. Som matematiklärare kan du gärna läsa artiklarna även från andra stadium än ditt eget. Modulen för gymnasiet är till exempel relevant även för grundskolan. Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) tipsar på sin webbsida om material och digitala resurser för att undervisa nyanlända elever i matematik.

Du kan även söka i den ämnesdidaktiska litteraturen och där läsa mer om hur man kan få elever och lärare att resonera mer om matematik tillsammans. En ingång där är Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt ”Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan” eller boken ”Matematiska samtal i klassrummet: Vägar till elevers lärande” för vilken Cecilia Kilhamn är redaktör. I boken presenteras ett ramverk som hjälper läraren att planera, genomföra och utvärdera matematiska samtal i klassrummet.

Boken ”Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever” av Saman Abdoka, Catharina sundström Larsson och Eva Sundgren är skriven av en matematiklärare med lång erfarenhet av att undervisa på Språkintroduktion tillsammans med en kollega i svenska som andraspråk och en språkforskare. Boken genomsyras av resursperspektivet vill visa lärare hur de kan synliggöra och tillvarata elevernas språkliga och kulturella erfarenheter. Boken belyser därför hur matematikundervisningen ser ut i olika kulturer samt hur elevernas förkunskaper kan kartläggas och användas i klassrummet.

Mer material om SKUA

På våra introducerade sidor om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt får du en kort presentation av vad det innebär. 

Vi tipsar också om material för särskilda åldrar och målgrupper. Fler av tipsen är relevanta att läsa även för andra lärare.

Här finns en artikel med tips kring hur man kan arbeta kollegialt med SKUA.

Du kanske också är intresserad av att läsa mer om organisation och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever som vi tipsar om här: