Att ge ett entydigt svar på denna fråga är svårt. Eleven kan i och för sig inte välja att avsluta påbörjade studier eftersom det är rektor som formellt beslutar. Samtidigt finns ju ett krav enligt läroplanen på att skolan ska samarbeta med hemmet, och att då tvinga en elev att läsa svenska som andraspråk mot sin egen och föräldrarnas vilja kan knappast gynna inlärningen. Vad som alltså bör rekommenderas är att skolan informerar elever och föräldrar om deras rättigheter, och också sakkunnigt informerar på vilket sätt det för eleven skulle vara fördelaktigt att läsa svenska som andraspråk istället för svenska.

Kan rektor utan att inhämta uppgifter från undervisande lärare medge ett avhopp?

Liksom i föregående fall är det rektor som fattar beslut och alltså formellt kan medge att elever går över till svenska från svenska som andraspråk, oavsett vad lärarna anser. Samtidigt ter det sig som ett egendomligt ledarskap om en rektor fattar beslut utan att först resonera med de medarbetare som troligtvis har den bästa sakkunskapen på området, nämligen de lärare som ansvarar för utbildningen i de båda svenskämnena. Om det är så att läraren som berörs saknar utbildning i svenska som andraspråk, och rektor av detta skäl anser att han/hon inte behöver tillfråga denna, finns anledning att anta att valet av svenskämne för elevens del inte längre är viktigt. Outbildade lärare i kombination med ledare som inte kommunicerar med sina medarbetare kan knappast gynna elevernas skolresultat, oavsett om de läser svenska som andraspråk eller svenska.