Revideringen av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk innebär ökade skillnader mellan grundskolans två svenskämnen. Detta ger upphov till många frågor som både rör organisation och genomförande av undervisningen. En av de vanligaste frågorna är:

Kan man inte längre undervisa elever i svenska och svenska som andraspråk i samma undervisningsgrupp efter revideringen av kursplanerna?

Skolverket svarar på frågan på följande sätt:

"En konsekvens av att kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk nu är mer olika är att svenska som andraspråk tydligare framstår som ett eget ämne. Det ämnesspecifika innehållet i svenska som andraspråk har förstärkts och förtydligats. Vi har också tydligt skrivit fram att undervisningen ska utgå från ett andraspråksperspektiv. Vår avsikt är att ändringarna ska underlätta lärares planering och genomförande av undervisning samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Tydligare framskrivna skillnader kan också underlätta kommunikationen kring ämnenas karaktär och innehåll.

Elever som har behov av svenska som andraspråk har rätt till undervisning enligt den kursplanen. Undervisningen i svenska som andraspråk ska utgå från ett andraspråksperspektiv och behandla hela det ämnesspecifika centrala innehåll som ingår i ämnet svenska som andraspråk. Det gäller oavsett hur skolan väljer att organisera undervisningen."

NC kommenterar och kompletterar Skolverkets svar

Ökade skillnader och ett tydligare ämnesspecifikt innehåll kan underlätta för läraren att se vilka behov eleverna har i just ämnet svenska som andraspråk. Skillnaderna mellan kursplanerna utgör således en möjlighet att synliggöra elevernas olika behov och även anpassa organisationen därefter.

Ändringarna i kursplanerna kan dessutom underlätta planering och genomförande av undervisningen på så sätt att lärare tydligare kan se vilka behov eleverna har och på vilket sätt detta behöver uppmärksammas i sva-undervisningen.

Svårare med svenska och sva i samma grupp

De ökade skillnaderna mellan de två svenskämnena efter revideringen kan leda till att det blir svårare att planera och genomföra undervisning i svenska och svenska som andraspråk i samma undervisningsgrupp, då läraren behöver förhålla sig till två kursplaner som skiljer sig åt mer än tidigare.

Svårigheterna hänger också samman med lärarens kompetens och att undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov. Elever som behöver sva-undervisning är nämligen en heterogen elevgrupp, från elever som är på nybörjarnivå till elever som är på avancerad nivå i andraspråksutvecklingen. Elevernas olika behov behöver tas hänsyn till när man organiserar undervisningen i svenska och svenska som andraspråk.

Vi på NC menar att det kan vara mycket svårt, och ibland faktiskt omöjligt, för en ensam lärare att samtidigt undervisa i modersmålssvenska och svenska som andraspråk i samma undervisningsgrupp, så att båda kursplanerna efterlevs och alla elevers behov tillgodoses. Detta blir särskilt problematiskt om undervisningen sker i en mycket språkligt heterogen elevgrupp. Saknar läraren därutöver utbildning i svenska som andraspråk blir naturligtvis svårigheterna än större, eftersom läraren utöver det dubbla undervisningsuppdraget, ska undervisa i ett ämne som läraren saknar kompetens för och behörighet i.

Nyanlända elever behöver nybörjarundervisning 

NC vill i detta sammanhang lyfta fram att nyanlända elever som ska lära sig svenska som ett nybörjarspråk i stort sett alltid är i behov av nybörjarundervisning i sva, vilket kan behöva erbjudas i en separat undervisningsgrupp eller i en förberedelseklass (se t ex Axelsson i Bunar 2015). Sva-undervisning för nyanlända elever som ska lära grunderna i svenska språket skiljer sig till form och innehåll från sva-undervisning för de elever som kommit längre i andraspråksutvecklingen. Detta innebär att man, för att kunna möta de olika elevernas behov, även kan behöva olika undervisningsgrupper i svenska som andraspråk så att den språkliga spridningen inte blir alltför stor.

Elever som kommit längre i andraspråksutvecklingen

Vissa elever gynnas bäst av att ha separat sva-undervisning medan andra gynnas bäst av att ha svenska och sva i samma grupp. För att kunna möta elevernas olika behov är det således viktigt att man har en flexibel organisation. Elever som har nått avancerad nivå i andraspråksutvecklingen och har behov av undervisning i sva, kan ibland gynnas av att få sva-undervisning i samma undervisningsgrupp som svenskundervisningen. Dock förutsätter detta att undervisningen sker i enlighet med sva-kursplanen.

Vikten av undervisning i svenska som andraspråk

NC vill poängtera att grundskoleelever som behöver undervisning i svenska som andraspråk har rätt att få undervisning i ämnet svenska som andraspråk, inte enbart betyg i sva-ämnet.

Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 (2020) visade att det fanns en uppenbar risk att elever fick undervisning i svenska i stället för i svenska som andraspråk när undervisningen organiserades i samma undervisningsgrupp, framförallt när undervisningen i svenska och sva genomfördes av en ensam lärare. Att elever får undervisning i ett ämne och betyg i ett annat ämne är inte förenligt med skolans styrdokument. Elever som behöver sva-undervisning ska ha sva-undervisning enligt fastställd timplan och ska undervisas av en legitimerad och ämnesbehörig lärare. 

Tjänstefördelning för flexibel organisation

Undervisning i svenska och sva kräver vanligtvis att två olika lärartjänster synliggörs i tjänstefördelningen, där timmar läggs ut både i svenska och sva, samt att undervisningen i svenska och sva parallelläggs på schemat. Att i tjänstefördelning och i praktiken låta en ensam lärare undervisa i två olika ämnen, svenska och sva, samtidigt under samma lektion kan vara problematiskt och leda till att elever inte får den undervisning de har rätt till. Att synliggöra två olika lärartjänster i svenska och sva blir särskilt viktigt nu när skillnaderna mellan kursplanerna i svenska och sva ökar.

Stödmaterial

Utgå gärna från Skolverkets stödmaterial i arbetet med att utveckla organisationen av undervisning i svenska som andraspråk: