Svaret på frågan är nej. Eleven måste antingen läsa svenska som andraspråk eller svenska, inte både och.

Ur Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 15 §:
Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.
Svenska som andraspråk får därutöver anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val, eller
3. inom ramen för skolans val.

Ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. Svenska som andraspråk är därför ett ämne både för nybörjare och för elever som kommit längre i sin svenska språkutveckling. Undervisningen anpassas naturligtvis utifrån vilken språknivå eleven befinner sig på. Forskningen visar att det tar mellan fem och tio år för en elev att uppnå den språknivå i svenska som behövs för att man med framgång ska kunna lära på sitt andraspråk. För att stödja den speciella inlärningsprocess som det innebär att lära sig ett andraspråk finns ämnet svenska som andraspråk.

Ämnet svenska som andraspråk har samma timplan, alltså lika många timmar, som svenska.

Att alla elever som har rätt att läsa svenska som andraspråk inte får det har många orsaker. I skolor med få andraspråkselever är det ett organisatoriskt och ekonomiskt problem att skapa grupper som är väl sammansatta både med hänsyn till elevernas ålder och språknivå. Istället måste lärarna då arbeta utifrån två kursplaner samtidigt i klassrummet, vilket ställer mycket höga krav på lärarens kompetens.