Bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. Bygga svenska ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd.

Bedömningsstöd i svenska som andraspråk

Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk (samt matematik) i årskurs 1 - detta gäller även nyanlända elever.

Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 7-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling.

Europeisk språkportfolio

Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. ESP har till syfte att tidigt uppmuntra och öka motivationen till språkinlärning. Med hjälp av språkportfolion kan elever och lärare utveckla flerspråkiga och interkulturella kontakter genom att kontinuerligt dokumentera elevernas språkliga erfarenheter och kunskaper. Man kan ladda ner ESP-materialet och läsa mer på Skolverkets webbplats: Europeisk språkportfolio

Performansanalys och bedömning

För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning. I följande böcker kan man läsa mer om performansanalys och om bedömning mer generellt.

• Bergman, P / Abrahamsson, T (2005)
Tankarna springer före - att bedöma ett andraspråk i i utveckling
Liber

• Mikael Olofsson & Lena Sjöqvist
Bedömning i svenska som andraspråk
i Hyltenstam, K / Lindberg, I (2013)
Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle
Studentlitteratur

• Bergman, P m fl (1992)
Två flugor i en smäll - att lära (på) sitt andraspråk (boken är slutsåld men finns på bibliotek)
Liber
I kapitlet Att skriva på sitt andraspråk - en bedömningsmall finns en presentation av performansanalysen.

• Viveca Lindberg m fl (2011)
Pedagogisk bedömning
Liber

• Flyman Mattsson, A / Håkansson, G (2010)
Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier
Studentlitteratur

Hur gör man rent konkret?

Läs gärna texten nedan, skriven av Anna Kaya, sva-lärare och medarbetare på NC, om hur man kan avgöra ifall en elev ska läsa svenska som andraspråk och hur man rent konkret kan göra bedömningar för att ta ställning till ifall det finns ett behov:

Hur avgör man ifall en elev ska läsa svenska som andraspråk? (144 Kb)