Varför är språkinlärarstrategier så viktiga?

Ytterst handlar strategier om planering och tillvägagångssätt för att uppnå ett mål. När det gäller språkutveckling och språkinlärning, handlar det om medvetna eller omedvetna, planerade och spontana tillvägagångssätt för att uppnå olika kommunikativa mål eller för att lära sig målspråket. Elever som läser sfi och sva ska erövra en kommunikativ språklig förmåga som gör att de kan fullt ut delta i utbildning, vardagsliv och samhällsliv i Sverige. 

Två av de sju förmågor som elever inom sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) enligt kursplanen ska utveckla handlar om kunskaper om hur man lär sig språk. I den ändrade kursplanen för svenska som andraspråk i grundskolan (Lgr22) har man numer lyft fram strategier för att lära sig språk i ämnets syfte. Alla elever inom sva och sfi behöver bygga upp ett rikt och brett ordförråd för att utveckla en god kommunikativ språkförmåga på svenska.

Föreläsningar om språkinlärarstrategier och ordinlärningsstrategier

I sex stycken inspelade föreläsningar har vi fördjupat oss kring temat språkinlärarstrategier i allmänhet och strategier för att lära sig ord i synnerhet. Vi tänker oss att lärare i svenska som andraspråk i alla skolformer, eller i sfi inom vuxenutbildningen, kan ha glädje av dessa inspelningar.

De två första föreläsningarna med Aina Bigestans har ett teoretiskt anslag och presenterar mer övergripande vad som menas med språkinlärarstrategier för kommunikation och språkinlärning. Föreläsningarna relaterar också till vad kursplanerna i sva och sfi innehåller i anslutning till detta.  

De fyra föreläsningarna med Maria Wiksten behandlar olika ordinlärarstrategier och här finns också förslag på olika undervisningsaktiviteter.

Du som lärare behöver ta ställning till vad som är relevant för just din undervisningsgrupp i relation till det innehåll som presenteras. Flera undervisningsexempel i filmerna om ordinlärningsstrategier berör till exempel främst elever som redan erövrat läs- och skrivförmåga på svenska.

Titta tillsammans

Tanken med dessa inspelade föreläsningar är skapa ett underlag för lärares egna pedagogiska utveckling på temat språkinlärarstratgier. Vi tror att lärare kan ha glädje av att tillsammans med kollegor diskutera vad som i föreläsningarna är relevant för just deras undervisningsgrupper. För att bidra till det kollegiala lärandet, har vi också gjort förslag på diskussionsfrågor till de fyra filmerna om ordinlärningsstrategier. Dessa finns i slutet av åhörarkopiorna till presentationerna.

Dela i sociala medier

Dessa inspelade föreläsningar är på intet sätt heltäckande och även om vi haft ambitionen att ge konkreta undervisningsexempel, presentera teorier och aktuell forskning, så hoppas vi att ni som tar del av föreläsningarna vill komplettera med eget vetande och undervisningserfarenheter från området. Vi skulle bli mycket glada om ni som ser föreläsningarna vill fortsätta samtalet i våra Facebookgrupper och i andra sociala medier. På så vis kan vi också tipsa varandra om mer relevant forskning, andra föreläsningar samt litteratur som också handlar om strategier för att lära sig ett andraspråk. 

Använda gärna #NCstrategier i era diskussioner. Kommentarer kring de inspelade föreläsningarna kan också mejlas till maria.wiksten@andrasprak.su.se.

Föreläsningar om språkinlärar- och ordinlärarstrategier

Alla inspelade föreläsningar är här samlade i en spellista, men filmerna direktlänkas även nedan med rubrik och innehållsbeskrivning. 

Språkinlärarstrategier

→ Språkinlärarstrategier. Vad menas med det – och exempel på språkinlärarstrategier

Som språkinlärare och språkanvändare gör man bruk av olika slags strategier. När lärare planerar är det bra att fundera på vilka slags strategier som eleverna får möjlighet att träna på genom olika aktiviteter.

→ Vad säger kursplanerna i sva och sfi om språkinlärarstrategier?

Begreppet ”strategi” återkommer dessutom ofta  i kursplanerna för sva och sfi. Det talas bland annat om språkliga strategier, lässtrategier, språkinlärningsstrategier och strategier för kommunikation. Här kommenteras mer detaljerat skrivningarna som direkt eller indirekt rör språkinlärarstrategier av olika slag.

Ordinlärningsstrategier

Det finns totalt fyra inspelade föreläsningar om ordinlärningsstrategier. På youtube finns i beskrivningen under varje film både innehåll och tidsangivelser för den som vill navigera i filmerna. Till varje film finns åhörarkopior, inklusive diskussionsfrågor.

Strategier för att lära sig ord

→ Film 1: Strategier för att lära sig ord

Film 1: Åhörarkopior och diskussionsfrågor (773 Kb)

Den här är den första av fyra inspelade föreläsningar om strategier för att lära sig ord. Den presenterar vad som menas med en ordinlärningsstrategi genom att ge flera exempel som passar både i och utanför andraspråksundervisningen. Den diskuterar även frågan om det finns strategier som är mer effektiva än andra för att lära sig ett andraspråk. 

Ordinlärningsstrategier i undervisningen

→ Film 2: Ordinlärningsstrategier i undervisningen

Film 2: Åhörarkopior och diskussionsfrågor (3657 Kb)

Den här är den andra av fyra inspelade föreläsningar om strategier för att lära sig ord. Den tar upp vad som kan vara bra att tänka på när man vill undervisa om ordinlärningsstrategier. Den ger också flera exempel på hur man kan anteckna nya ord för att lära sig dem, och vad man som lärare kan tänka på kring detta i undervisningen. Sist men inte minst kommer tips på uppgifter som passar när man vill öka elevernas ordmedvetenhet samt deras medvetenhet om strategier som de kan använda.

Att slå upp ord

→ Film 3: Att slå upp ord

Film 3: Åhörarkopior och diskussionsfrågor (658 Kb)

Att kunna använda ordböcker och lexikon är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Att kunna använda de resurser som finns på ett kompetent sätt är centralt när man lär sig ett nytt språk. Den här inspelade föreläsningen belyser vikten av att ta upp detta i andraspråksundervisningen. Hur man kan göra detta beror på vilken elevgrupp man har och vår förhoppning är att ni vill diskutera, planera och dela med er av uppgifter och upplägg för att ta upp detta i undervisningen. Ett tips är att se denna föreläsning tillsammans med kollegor på skolan som inte är lärare i svenska som andraspråk, men som undervisar andraspråkselever i andra ämnen. De kommer säkert att uppskatta inte bara tipsen på resurser att använda, utan också den ökade insikten i möjligheter men också fallgropar som finns för eleverna när de slår upp ett ord.  

Att gissa ords betydelser

→ Film 4: Att gissa ords betydelser

Film 4: Åhörarkopior och diskussionsfrågor (984 Kb)

Att gissa vad ett ord betyder är förmodligen en av de vanligaste strategier för att utöka ordförrådet i sitt modersmål. När en modersmålstalare stöter på ett nytt ord försöker hen troligen att gissa sig till vad ordet betyder. Ju fler gånger som hen stöter på ordet, desto mer information kan hen få om vad ordet betyder och hur det används. Detta är en vanlig strategi, men det finns mycket som man behöver tänka på för att den ska bli effektiv även för andraspråkselever. 

Förslag på vidare fördjupning

“Intensivsvenska” är ett projekt där forskare och lärare samverkar för att skapa en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern. Ett av deras primära fokus handlar om att utveckla elevernas ordförråd. Rapporten “Minnesteknik för ordinlärning” av Tomas Riad & Maria Lim Falk är särskilt intressant i det här sammanhanget. 

Fler tips på fördjupning finns i våra referenslistor och i de tips vi ger i de inspelade föreläsningarna.