"Språkinlärning handlar om att integrera nya språk i en befintlig språklig repertoar. Det gör man inte genom att stänga av eller förbjuda sina tidigare språk, utan genom att använda sig av dem. Det är den processen som teorierna om korssprå­kande tränger in i." (Grundskoletidningen 6-2015)

Teorier om translaguaging utgår ifrån att man ser flerspråkighet som norm. I stället för att prata om förstaspråk och andraspråk utgår teorierna från att en individs alla språk är delar av samma helhet.

Idén om translanguaging har mycket att tillföra diskussioner om undervisning för flerspråkiga elever. Det menar Aina Bigestans, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), Annelie Drewsen, lärare och frilansjournalist samt Björn Kindenberg, lärare, doktorand och medarbetare på NC, och föreslår korsspråkande som motsvarande svensk term i ett debattinlägg i tidningen Lisetten (4-2015):

Från translanguaging till korsspråkande (116 Kb)

Kamilla György Ullholm, fil. dr. i tvåspråkighetsforskning och lektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet, fortsätter i Lisetten (1-2016) diskussionen kring en svensk term och föreslår i stället tvärspråkande eller språkkryssande:

Translanguaging i flerspråkiga klassrum? Yes! – Men vad ska vi kalla det på svenska? (144 Kb)

I Lisetten (2-2016) fortsätter diskussionen och forskare i Nätverket för Translanguaging föreslår transspråkande som en lämplig översättning av translanguaging. Nätverket anser att med begreppets ekologiska och sociolingvistiska rötter och dess holistiska syn på språk som utgångspunkt att förledet trans-, vilket även fungerar på svenska, bäst fångar innebörden.

Transspråkande – en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik (80 Kb)

Flerspråkiga elever använder resurser från alla sina språk hela tiden. Genom att medvetet och strukturerat dra nytta av det i undervisningen kan lärare stärka elevernas lärande menar professor Ofelia García, som inledningstalade på konferensen Symposium 2015 (föreläsningen spelades in och kan tas del av i efterhand). Annelie Drewsen besökte Symposiet och har i tidningen LÄRA (5-2015) beskrivit och exemplifierat begreppet translanguaging utifrån föreläsningarna av bland annat Ofelia García.

Korsspråkande stärker lärandet (56 Kb)

Kate Seltzer, som också föreläste på Symposium 2015, menar att om flerspråkiga elever får använda alla sina språkliga resurser i lärandet kommer de att klara sig bättre. Kate Seltzer är medförfattare till Translanguaging - Guide for Educators (.pdf) och Translanguaging in Curriculum and Instruction (.pdf). Läs mer om Kate Seltzer och hur hon ser på korsspråkande i en intervju av Annelie Drewsen i Grundskoletidningen (6-2015):

Låt eleverna använda alla sina språk i skolan (131 Kb)

Gudrun Svensson, lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitet, föreläste på Symposium 2015 om translanguaging för elevernas kunskaps-, språk- och identitetsutveckling och har även skrivit en bok på samma tema: Transspråkande i praktik och teori.

Artiklar av Ofelia García, Kate Seltzer, Gudrun Svensson och många fler återfinns även i symposieskriften Flerspråkighet som resurs (Kindenberg, 2016):

Flerspråkighet som resurs via Skolverket

Skolverket har tagit fram ett antal intressanta artiklar med tillhörande reflektionsfrågor som rör flerspråkighet och undervisning av nyanlända elever på olika sätt. Exempel på teman är flerspråkighet ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv, flerspråkiga arbetsformer för nyanlända elever, flerspråkighet som resurs i förskoleklassen, flerspråkighet i klassrummet och konkreta exempel på hur man kan förbättra undervisningen för flerspråkiga elever.

Lärarmötet - Flerspråkighet som resurs

Lärarförbundets Lärarmötet har under 2016 och 2017 flerspråkighet som tema och de har tagit fram ett antal olika filmer som exemplifierar och förklarar translanguaging.

Film 1

En miniföreläsning om globalisering, flerspråkiga myter, exempel hur arbeta i gymnasiet, translanguaging m.m. Här medverkar Gudrun Svensson, universitetslektor vid Linnéuniversitet, tidigare gymnasielärare och Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet.

Film 2

Reportage och intervjuer från Centrumskolan i Växjö och Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Bonusmaterial

Film där Agneta Pettersson och Brita Karlsson som är lärare i förskoleklass på Centrumskolan i Växjö tipsar om enkla medel för att få en god föräldrakontakt och språkutveckling i förskoleklass.

Tips om läromedel och läxor för flerspråkiga elever med Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Lisa Heino, Lärarförbundet poängterar vikten av att skolledare och huvudmän ser sin viktiga roll när gäller arbetet med flerspråkighet. Lisa Heino berättar även om hur Lärarförbundet driver dessa viktiga frågor.