Pauline Gibbons böcker

De böcker som förmodligen fått störst spridning här i Sverige, de med vilka det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet först började uppmärksammas, är Pauline Gibbons böcker ”Stärk språket, stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet” och ”Lyft språket, lyft tänkandet – språk och lärande”. Det är på många sätt de som har kommit att bli synonyma med vad SKUA innebär.

Båda böckerna är närmast att betrakta som handböcker för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Den första boken, ”Stärk språket, stärk lärandet” riktar sig till de något yngre eleverna på låg och mellanstadiet medan ”Lyft språket, lyft tänkandet” riktar sig till högstadiet, men också till gymnasiet. Båda böckerna kan också läsas med behållning av lärare som undervisar vuxna. Böckerna har ett tydligt andraspråksperspektiv och det är elever som lär sig svenska som ett andraspråk som står i fokus. Men, trots det gäller mycket även för elever med svenska som modersmål som kan behöva stöd i att utveckla skolans språk och texttyper i olika ämnen.

Språkinriktad undervisning – en handbok

En annan bok som kom tidigt är ”Språkinriktad undervisning – en handbok” av Maaike Hajer och Turon Meestringa. De lyfter i sin bok fram tre begrepp som centrala för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning: ”Kontextrikedom”, ”aktivt deltagande i interaktion” och ”språklig stöttning”. Med boken vill de visa hur lärare i grundskolan och på gymnasiet kan klara utmaningen att ge ämnesundervisning av hög kvalitet när det finns stora skillnader i elevers behärskning av svenskan. Med hjälp av de centrala begreppen visar de hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder skapar förutsättningar för mer kvalitativ undervisning. Stöd ges till att utforma ämnesundervisningen på ett språkutvecklande sätt, från planering och förberedelser till genomförande och utvärdering.

Maaike Hajer har skrivit artikeln ”Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande” i Skolverkets läslyftsmodul ”Från vardagssnack till ämnesspråk” där hon ger en kort introduktion till SKUA och rubrikens tre begrepp.

Skolverkets material

Via Skolverkets webbplats kan man finna olika typer av materia kring ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. De har bland annat publicerat en checklista som lärare kan ha med sig i planeringen av undervisningen. Vår rekommendation är att man söker efter material utifrån sin skolform på avdelningen för ”Skolutveckling” på deras webbplats. Det kan handla om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt generellt eller mer specifika artiklar som handlar om att stötta elevernas läsande, skrivande och samtalande generellt och inom olika ämnen.

Greppa språket och greppa flerspråkigheten

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet” är en introduktion till det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet som passar grundskolan och uppåt. Fokus i kunskapsöversikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken.

Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning” är en kunskapsöversikt som belyser perspektiv på frågor om språk och identitet och hur de hänger ihop med lärande och kunskapsutveckling. Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum. Den sammanfattar kunskap om hur alla som har anknytning till undervisning och annan skolverksamhet från förskoleklass till och med gymnasium kan utnyttja de flerspråkiga resurser som finns till hands i dagens skola. Greppa flerspråkigheten vänder sig till alla som är verksamma inom skolan. Den riktar sig också särskilt till skolledare som har ansvar för att skolans verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt för skolans måluppfyllelse.

Material från läslyftet

En guldgruva med fritt tillgängligt material att fördjupa sig i når man via Lärportalen. En bra, generell ingång till SKUA är modulerna ”Från vardagsspråk till ämnesspråk” och ”Språk- och kunskapsutvecklande arbete”. Läslyftet innehåller flera relevanta moduler som till exempel ”Främja elevers lärande i NO” och ”Främja elevers lärande i SO”. Även andra modulområden har intressant material, som till exempel ”Matematik och språkutveckling”, ”Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen” och ”Flerspråkighet”. Använd sökfunktionen för att finna moduler och delar kring SKUA generellt eller mer specifika fokusområden. 

Länkar:
Checklista för ett språkutvecklande arbetsområde
Lärportalen
Från vardagsspråk till ämnesspråk
Språk- och kunskapsutvecklande arbete

TV-serier från UR

UR har tagit fram en serie i tre delar som heter ”Språket bär kunskapen” där vi får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Teresia är högstadielärare i naturvetenskapliga ämnen på Trädgårdsstadsskolan i Botkyrka. Det första avsnittet heter ”Att identifiera svårigheter”, det andra avsnittet heter ”Att stötta skrivande” och det tredje avsnittet heter ”Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd”. Till denna serie har Språkforskningsinstitutet i Stockholm i samarbete med Karin Rehman tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning.
 
En annan sevärd UR-serie är ”Från vardagssnack till skolspråk” där ämneslärare bjuder in till sina klassrum och visar och berättar om hur de arbetar med språket samtidigt som de undervisar i sitt ämne. Man får möta lärare från lågstadiet ända upp till gymnasiet som undervisar i NO, SO, matematik och praktisk-estetiska ämnen. Serien finns i fyra halvtimmesavsnitt: ”Att sakna ord”, ”Att se mönster och strukturer”, ”Att stötta elevens lärande” och ”Att låta alla lyckas” men det finns även kortare klipp där enbart undervisningsexemplen är med. Dessa klipp kallas ”Språket i ämnet”.

Mer material om SKUA

På våra introducerade sidor om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt får du en kort presentation av vad det innebär. 

Vi tipsar också om material för särskilda åldrar och målgrupper. Fler av tipsen är relevanta att läsa även för andra lärare.

Här finns en artikel med tips kring hur man kan arbeta kollegialt med SKUA.

Du kanske också är intresserad av att läsa mer om organisation och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever som vi tipsar om här: