Läs mer på Skolverkets webbplats:

I skollagen 15 kap. 5 § (2010:800) framgår den generella behörighet till gymnasieskolan: En elev har rätt att påbörja gymnasieutbildning senast det år hen fyller 20 år. Däremot är det i skollagen inte definierat vad som avses med "påbörjat sin gymnasieutbildning", men eleven ska ha en upprättad studieplan där det framgår vad elevens utbildning ska innehålla.

Vägledande kan, enligt Skolverkets upplysningstjänst, vara att Skolväsendets överklagandenämnd har i ett beslut från 1999 gjort bedömningen att elever inskrivna på (dåvarande) individuella program inte är behöriga att tas emot på nationella program efter det första kalenderhalvåret det år de fyller 20. I förarbetet till den nya skollagen (2010:800) har det inte aviserats någon saklig förändring gällande målgruppen för gymnasieskolan varför man rimligen fortfarande kan se detta beslut som vägledande i relation till elever inskrivna på introduktionsprogram.

Asylsökande elever

Det har varit oklart om asylsökande elever som påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år har rätt att fortsätta sin utbildning även när de flyttat till en annan kommun efter att de fyllt 18 år. Den rådande situationen då asylsökande flyttar till boenden i nya kommuner innebär därmed att de riskerar att få sin utbildning avbruten. Skolverket gör bedömningen att asylsökande elever som fyllt 18 år har rätt att få fortsätta på introduktionsprogram i gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun.