En elev i gymnasieskolan som har ett annat modersmål än svenska får välja att läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven har alltså rätt att välja svenska som andraspråk om eleven önskar det.

Det finns ingen definition av modersmål och det finns ingen vägledning i skolans författningar i hur väl utvecklat modersmål eleven ska ha, för att falla inom målgruppen för svenska som andraspråk som gymnasiegemensant ämne enligt bestämmelsen.

Det är rektor som får ta beslut  (2 kap. 10 § skollagen) om den enskilda eleven faller inom målgruppen för svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt. Faller eleven inom målgruppen, det vill säga har ett annat modersmål än svenska, så ska eleven kunna välja huruvida han eller hon ska läsa svenska eller svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne.

Notera att rätten gäller vid svenska som gymnasiegemensamt ämne. Om eleven läser kurser i svenska som programgemensamma, programfördjupnings- eller inriktningskurser, finns det ingen rätt att kunna läsa dessa kurser som svenska som andraspråk.

Kan en elev byta från svenska till svenska som andraspråk?

Ja, en elev kan ändra och under gymnasieutbildningen först läsa och få betyg i exempelvis svenska 1 och 2, och sedan byta till att läsa och få betyg i svenska som andraspråk 3 (eller tvärtom). Svenska och svenska som andraspråk är två olika ämnen, och det går att ha med båda ämnena i en gymnasieexamen.

Viktigt att ha i åtanke är att det ingenstans i ämnesplaner eller kommentarmaterial står att ämnet svenska som andraspråk är ett lättare ämne än svenska, eller att det ska vara lättare att få högt betyg i svenska som andraspråk än i svenska. Undervisningen i svenska som andraspråk sker utifrån en andraspråkstalares perspektiv, vilket innebär att undervisningen är upplagd på ett annat sätt. Läs gärna mer i Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska som andraspråk.

Hänvisning

Svenska som andraspråk i gymnasieskolan regleras i 4 kap 11 § gymnasieförordningen:

"En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val."
Förordning (2010:2039).

Vidare i 7 §, som gäller individuellt val, står följande:

"Huvudmannen beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.
Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa
1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen,
2. minst en kurs i estetiska ämnen, och
3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå om eleven går på ett yrkesprogram.

Undantag från vad som föreskrivs i andra stycket 1 och 2 får göras om det finns synnerliga skäl.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får ingå i de ämnen som avses i andra stycket 2.

För de elever som avses i 11 § respektive 15-20 §§ ska svenska som andraspråk eller modersmål erbjudas som individuellt val."

Om eleven läser både svenska och svenska som andraspråk skall betyg ges i båda ämnena.

Observera att ovanstående inte gäller för grundskolan. I grundskolan är svenska som andraspråk ett behovsprövat ämne och eleven läser antingen svenska som andraspråk eller svenska.