Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet. En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Enligt skolförordningen (3 kap, 4 §) under rubriken "Särskilt stöd" ska en elev få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Detta gäller alla elever, oavsett om eleven är nyanländ eller inte. För nyanlända elever som börjar svensk skola i högstadier finns dessutom särskilda bestämmelser som regleras i Skollagen (3 kap, 12 i §):

Vad gäller för studiehandledning på högstadiet?

Nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan ska få studiehandledning på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart onödigt. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet till gymnasiets nationella program. För nyanlända elever som börjar svensk skola i högstadiet är studiehandledning på modersmålet varken en extra anpassning eller ett särskilt stöd. Elevens behov av studiehandledning behöver alltså inte utredas och man behöver inte upprätta ett åtgärdsprogram.

För en nyanländ elev som börjat svensk skola i högstadiet och som gått i svensk skola ett tag kan det starkaste skolspråket vara svenska. Således kan eleven få studiehandledning på svenska.

Vad gäller för studiehandledning på låg- och mellanstadiet?

För övriga elever, som inte är nyanlända högstadieelever, regleras studiehandledning på modersmålet i skolförordningen där det framkommer att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det.

Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov utreds. Visar utredningen att eleven har behov av studiehandledning på modersmålet ska studiehandledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Föräldrar och skola bör samtala om elevens behov av studiehandledning.

Krävs det åtgärdsprogram för studiehandledning på modersmålet?

Enligt Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns det två former av stödinsatser. Antingen är stödinsatsen en extra anpassning, som inte kräver ett särskilt beslut, eller ett särskilt stöd, som kräver ett beslut av rektor som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. I allmänna råden tydliggörs att det inte är den specifika insatsen i sig utan insatsernas omfattning och/eller varaktighet som avgör om stödinsatsen är en extra anpassning eller ett särskilt stöd. Om studiehandledning på elevens modersmål är en stödinsats som kräver åtgärdsprogram eller inte kan således variera från elev till elev. Det är alltså graden av behov som styr om det ska upprättas ett åtgärdsprogram. Om man bedömer att studiehandledning på elevens modersmål kommer att behövas under en längre tid är det rimligt att upprätta en plan som kan styra arbetet och följas upp vid avstämningspunkter.

Läs mer om extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram

I Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, går följande att läsa om studiehandledning på modersmålet:

"Även studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent definieras som särskilt stöd. För att studiehandledning på modersmålet eller stöd av elevassistent ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet har betydelse när man ska avgöra om studiehandledning på modersmålet eller stöd inom ramen för elevhälsan ska anses vara särskilt stöd. Enstaka insatser där eleven till exempel har tillgång till elevassistent eller får studiehandledning under en kortare tid, kan därmed vara att betrakta som stöd i form av extra anpassningar."

Nyanlända elever som börjar i högstadiet i grundskolan ska få studiehandledning på modersmålet eller i sitt starkaste skolspråk om det inte är uppenbart onödigt. Det krävs således inget åtgärdsprogram för denna elevgrupp.

Framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning

  • Noggrann kartläggning av elevens språk- och ämneskunskaper.
  • Flexibla insatser som hela tiden kan anpassas efter elevens utveckling.
  • Kompetens kring flerspråkighet.
  • Samverkan och samsyn mellan klass-/ämneslärare och modersmålslärare.
  • Arbeta växelvis på modersmål och på svenska.
  • Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning.

Stödmaterial

Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever, som syftar till att vara ett stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål. Det syftar också till att fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande och visa hur man kan stödja elevernas kunskapsutveckling.

På Skolverkets webbplats finns ett flertal olika artiklar och filmer som rör studiehandledning på modersmålet:

Ta del av exempel på hur några kommuner har utvecklat organisatoriska lösningar för framgångsrik studiehandledning. Dessutom får du en kort beskrivning av ansvarsfördelningen kring studiehandledning på modersmål.

Ta del av en modell för studiehandledning på modersmålet som innehåller teoretiska perspektiv på språk och lärande. Tillsammans med samtalsunderlaget kan modellen fungera som stöd för studiehandledare, samt vid organisering, planering, genomförande och uppföljning av studiehandledning på modersmålet.

Innehållet vänder sig till lärare och studiehandledare på modersmål. Du får exempel på hur lärare och studiehandledare kan dra nytta av sina olika kompetenser i samarbete kring studiehandledning. Du får även kunskap om hur man kan ta vara på studiehandledarens flerkulturella och interkulturella kompetens.

I innenållet får du ta del av konkreta exempel på hur studiehandledare kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och hur transspråkande kan bli en del i detta arbetssätt.