Det går inte att med några rader tala om hur du ska arbeta. Du har ett svårt men spännande arbete framför dig. Vad vi rekommenderar dig att göra är att konsultera och sedan auskultera hos någon/några erfarna lärare i grundläggande litteracitet. Om du inte har några kontakter så kan du höra av dig till oss.

Stödmaterial

Skolverket har arbetat fram ett material som vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. I materialet finns en bok bestående av kunskapsöversikt, fristående webbtexter och ett 20-tal filmer som behandlar just detta.

Litteratur

För att få en ingång till vad begreppen alfabetisering och litteracitet innebär rekommenderar vi dig att läsa Qarin Frankers artikel Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext. Den finns i Hyltenstams och Lindbergs antologi Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (utgiven på Studentlitteratur, 2004). Denna artikel finns även med i den andra upplagan av Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle (utgiven på Studentlitteratur, 2013) med den nya artikeltiteln Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en flerspråkig kontext.

Vidare finns på vår webbsida en del artiklar som är skrivna av lärare som arbetat med alfabetisering (se länkar längre ner). De ger en del konkreta idéer som man kan utgå från. Artiklarna finns även som länkar längst ner på denna sida.

Dessutom kan det vara intressant att läsa Qarin Frankers avhandling Litteracitet och visuella texter: Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi samt Berit Lundgrens avhandling Skolan i livet - livet i skolan, som undersöker undervisningen utifrån ett deltagarperspektiv.

Läs även gärna igenom det material som finns under rubriken Alfaportföljen, det är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.