Elevens progression avgör

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) får ofta frågor om det finns någon tidsbegräsning för hur länge elever får studera på sfi. Därför tog vi våren 2019 fram ett tema med såväl en kortare enkätundersökning som intervjuer med fyra rektorer för att få mer input kring hur frågan om timtilldelning på sfi hanteras. Av de svar som kom in till enkäten fick vi en tydlig signal om att likvärdigheten haltar nationellt sett. Detta trots att Skollagen kap 20 § 9 slår fast att den som antagits till en kurs har rätt att fullfölja den men att huvudmannen kan besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Elevernas rätt till god utbildning går före timtilldelning

Vuxenutbildningen är ett rikt och komplext system med en mångfald av anordnare vilket innebär att en viss variation vad gäller organisation är givet men det får aldrig ske på bekostnad av elevens rätt till en god utbildning. Därför menar NC att:

  • mått som i förväg sätts för hur länge en elev får studera på sfi ska ses som en preliminär tidsuppskattning. Att eleven har “använt” sina tilldelade kurstimmar är inte automatiskt skäl för att eleven inte ska få fortsätta studera.
  • antalet timmar en elev faktiskt nyttjar för att fullfölja sin utbildning ska baseras på pedagogiska bedömningar av vad eleven behöver för att kunna göra framsteg.
  • huvudmännens och ledningens kunskap om styrdokumentens regleringar kring elevernas rättigheter måste öka

Tiden på sfi bör relateras till undervisningens kvalitet

En elevs tid för studier inom sfi behöver alltid ställas i relation till elevens progression och framsteg i utbildningen. Samtidigt kan inte elevens progression beaktas utan hänsyn till den kvalitet som undervisningen håller och kvaliteten hänger självklart samman med de förutsättningar som sfi-anordnarna har.