Vilket kartläggningsmaterial finns för nyanlända vuxna?

På Skolverkets hemsida kan man hitta material för kartläggning, både kring elevens studie- och yrkeserfarenheter men också litteracitetserfarenheter.

Inledande kartläggning

Skolverket har exempel på ett kartläggningsformulär utformat så att det synliggör en individs samlade erfarenheter. Den inledande kartläggningen är en sammanställning av den kompetens som individen har och som ska kunna utvecklas över tid. För personer med kort/ingen skolbakgrund och begränsade erfarenheter av arbete finns ett anpassat kartläggningsformulär.

Kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända vuxna

På uppdrag av Skolverket har Institutionen för svenska och flerspråkighet, vid Stockholms Universitet, utvecklat ett material för kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet. Målgruppen är nya elever inom vuxenutbildningen och materialet ska vara ett stöd för att individanpassa undervisningen.

Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket och består av lärarhandledning, samtalsunderlag, uppgifter och sammanfattning av kartläggning.

Det finns två ingångar till kartläggningen, grön och blå. Val av ingång utgår från vad eleven själv uppgett om sin läs- och skrivfärdighet. Grön ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som angett att de inte kan läsa eller skriva eller har lite erfarenheter av det medan blå ingång används för att kartlägga litteracitetserfarenheter hos elever som har angett att de kan läsa och skriva. De två ingångarna har olika samtalsunderlag och uppgifter.

Vem kan genomföra kartläggningen?

Det är lämpligt att kartläggningen genomförs av en behörig lärare i svenska som andraspråk och att kartläggningen görs så nära undervisningen som möjligt, dvs. i den verksamhet där eleven genomför sina studier.

När görs kartläggningen?

Det är lämpligt att genomföra kartläggningen i början av elevens studier inom verksamheten. Det kan dock vara bra att låta eleven bekanta sig något med miljön, personalen och praktiska rutiner kring utbildningen innan kartläggningen görs.

Hur lång tid tar kartläggningen?

Kartläggningssamtalet beräknas ta cirka en timme.

På vilket språk görs kartläggningen?

En förutsättning för en givande kartläggning är att eleven använder ett språk som hon eller han behärskar väl.

Här hittar ni materialet och mer information om det.

SfiVäst och kartläggning på sfi

SfiVäst finns material med filmer, studiematerial och fördjupningstexter om att arbeta med kartläggning på sfi. Material finns riktat till såväl huvudman, rektorer som lärare