Det finns inga direktiv om detta i förordningstexterna utan man får i stället se på kursplanerna i de olika ämnena och utifrån dem avgöra vad som är lämpligt för den enskilde studerande. Följande utdrag står att läsa i Sfi och Grundläggande vuxenutbildning under Förordning om kursplaner i kärnämnen för grundläggande vuxenutbildning:

Svenska som andraspråk, ur Syfte:
I ämnet svenska som andraspråk skall elever som har ett annat modersmål än svenska få möjlighet att vidareutveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv.

Svenska, ur Syfte:
Förkunskaperna i svenska kan dock variera och de elever som är berättigade till det och behöver det skall få undervisning i svenska som andraspråk.