Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här svarar vi på ett urval av vanliga frågor om svenska som andraspråk och lärande hos flerspråkiga barn och elever inom de olika skolformerna.

Fler frågor och svar finns i vänstermenyn.

Lärarbehörighet

För att vara behörig i svenska som andraspråk gäller följande högskolepoäng:

  • åk 1-6: 30 hp
  • åk 7-9: 45 hp
  • gymnasieskolan: 90 hp
  • sfi: 30 hp

Grundskola

Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma klass efter kursplanerevideringen?

Eftersom det från höstterminen 2022 blir ökade skillnader mellan grundskolans kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (sva) är det många som hör av sig och undrar vad detta kommer få för konsekvenser för skolans organisering av undervisningsgrupper. Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma undervisningsgrupp?

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Det finns inga enkla genvägar för att kartlägga och bedöma en elevs språkutveckling. Inte heller finns det heltäckande tester men däremot finns en del verktyg och stöd att ta hjälp av för att göra en bedömning av elevens språkutveckling.

Vilka elever ska undervisas i svenska som andraspråk?

Vi på NC får ofta frågor som handlar om hur man avgör vilka elever som ska undervisas i svenska som andraspråk. Här är ett exempel på en fråga och vårt svar.

När ska en elev sluta läsa svenska som andraspråk?

När ska eleven övergå från att läsa svenska som andraspråk till att läsa svenska? Är det när lägsta kravnivån i svenska är uppnådd?

Vilka är skillnaderna mellan svenska och sva i Lgr11 och Gy11?

Vi på NC får många frågor som rör skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande svenska och svenska som andraspråk. Här finns jämförelser att ta del av.

Vad innebär studiehandledning på modersmålet och krävs det åtgärdsprogram?

Många undrar om studiehandledning på modersmålet är extra anpassning eller särskilt stöd samt hur man kan organisera för studiehandledning. Här besvarar vi frågan och ger lästips.

Gymnasieskola

Vilka elever ska läsa svenska som andraspråk i gymnasieskolan?

Vad gäller kring svenska som andraspråk på gymnasiet, får en elev läsa både svenska och svenska som andraspråk? Är det eleven själv som väljer?

Vilka är skillnaderna mellan svenska och sva i Lgr11 och Gy11?

Vi på NC får många frågor som rör skillnaderna i kurs- och ämnesplaner gällande svenska och svenska som andraspråk. Här finns jämförelser att ta del av.

Hur kan man tänka kring distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever?

I denna artikel vill NC bistå med stöd för lärare som nu söker och testar olika sätt att erbjuda distansundervisning för nyanlända elever och andra elever som studerar genom andraspråket svenska.

Ska man erbjuda undervisning i alla ämnen på språkintro?

Ska kommunen erbjuda undervisning, och möjlighet att få betyg i, alla grundskolans ämnen för nyanlända elever som går på språkintroduktionsprogrammet?

Sfi/vuxenutbildning

Hur kan man tänka kring distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever?

I denna artikel vill NC bistå med stöd för lärare som nu söker och testar olika sätt att erbjuda distansundervisning för nyanlända elever och andra elever som studerar genom andraspråket svenska.

Har ni några rekommendationer om hur jag ska göra för att undervisa en grupp analfabeter?

Det går inte att med några rader tala om hur du ska arbeta. Du har ett svårt men spännande arbete framför dig. Här finns litteraturtips och stödmaterial att ta del av.

Vilka digitala verktyg kan användas i litteracitetsundervisningen?

Här ges konkreta tips på appar, program och andra digitala resurser som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion.

Övrigt

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas språk och kunskapsutveckling men vad innebär det och hur kan man lära mer om språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt? Här får du litteraturtips.

Vad är genrepedagogik?

Många är intresserade av att lära sig mer om genrepedagogik och här finns tips på litteratur och tv-program.

Translanguaging - vad innebär det egentligen?

Translanguaging, eller korsspråkande som man kan kalla det på svenska, handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet. I ett antal läsvärda och inspirerande artiklar förklaras vad korsspråkande innebär.

Vad innebär andraspråksperspektiv?

I kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr22 skrivs det tydligt fram att undervisningen ska utgå ifrån ett andraspråksperspektiv. Skillnaderna mellan svenskämnet (sv) och svenska som andraspråk (sva) är större och tydligare framskrivna i Lgr22 jämfört med i Lgr11. I den här texten kan du som är rektor läsa mer om vad ett andraspråksperspektiv i sva-undervisningen innebär, och hur det kan påverka organisationen av sva-undervisningen på skolan. Även lärare och utvecklingsledare kan ha användning av textens innehåll. Texten finns även som läsvänlig pdf för utskrift.

Vad innebär språkinlärarstrategier?

Elever som läser svenska som andraspråk (sva) eller svenska för invandrare (sfi) måste lära sig svenska både i och utanför klassrummet. Därför behöver de också utveckla strategier för att göra detta på bästa tänkbara sätt. I kursplanerna för sva och sfi lyfts språkinlärarstrategier fram som viktiga mål för undervisningen. I den här artikeln finns resurser och fördjupningsmaterial om språkinlärarstrategier och ordinlärningsstrategier.

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

Vi på NC märker av ett ökat intresse gällande kollegialt lärande kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Av den anledningen har vi samlat ihop en del länkar som kan vara av intresse för er som vill starta ett utvecklingsarbete bland kollegorna.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter