Om oss

Om Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv. Med flerspråkiga menar vi barn och elever som har ett annat, eller flera andra, modersmål än svenska och som håller på att utveckla svenska (som sitt andraspråk).

Nationellt uppdrag

NC är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum och arbetar i hela landet även om vi finns lokaliserade på Stockholms universitet.

NC startade sin verksamhet 1998 och det är fortfarande i princip samma förordning (SFS 2007:1475) som styr vad vi gör.  Då var regeringsuppdraget i stort inriktat på skolämnet svenska som andraspråk (sva) och sva-lärarna. Idag anses nyanlända och flerspråkiga elevers möjligheter till lärande vara hela skolans ansvar (och således inte enbart sva-lärarens). Det innebär att NC numera arbetar med pedagogiskt verksamma lärare i alla ämnen samt med rektorer och skolledning. Då en skolas lokala arbete hänger samman med förutsättningar på lokal såväl som nationell nivå, arbetar vi också med att sprida information och föra dialog med beslutsfattare, både tjänstemän och politiker.

En viktig förutsättning för att NC ska kunna arbeta med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet är att vi alla som arbetar på NC själva är legitimerade förskollärare och lärare med lång erfarenhet av arbete i förskola och skola.

Vår verksamhet

Vår verksamhet kan grovt delas in i tre olika områden; påverkan och samverkan, råd och stöd samt kompetensutveckling. Dessa områden förutsätter och berikar varandra.

Exempel på att dessa områdena berikar och förutsätter varandra är t ex att de förhållanden som NC-medarbetare uppmärksammar under genomförandet av en kompetensutveckling i en kommun eller genom skolverksammas mejl eller inlägg i någon av våra facebook-grupper, tar vi med oss in i arbetet inom de andra områdena, såsom i möten med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och media. Under sådana möten och i våra kompetensutvecklingsinsatser tillämpar vi och diskuterar såväl forskning som reella möjligheter att tillämpa forskningen och skolans olika regleringar samt ger råd och stöd. På så sätt är NC en länk – eller en bro – mellan politiska beslut, forskning och skolors dagliga verksamheter.

Läs mer om NCs verksamhet

NC anordnar inga kurser i svenska

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar inga kurser i svenska. Om du är nyanländ i Sverige ber vi dig kontakta din hemkommun - de ansvarar för undervisningen i sfi, svenskundervisning för invandrare. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och om du är folkbokförd i kommunen är undervisningen gratis.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter