Andraspråksinlärning
 
 
Abrahamsson, Niclas

Studentlitteratur, 2009.

Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Abrahamsson presenterar bland annat de huvudsakliga empiriska upptäckterna och teorierna om andraspråkets utveckling och variation. Många exempel ges från studier av svenska som andraspråk och boken avslutas med en termordlista med förklaringar till centrala begrepp inom fältet.

Boken vänder sig främst till universitetsstuderande på grundnivå i ämnen som tvåspråkighet, svenska och nordiska språk samt till blivande och verksamma lärare i svenska som andraspråk och modersmålssvenska.