Eva Norinder
Specialpedagogiska institutet (2004)

Erfarenheten visar att ett stort antal deltagare i sfi-undervisningen har nedsatt hörsel. År 1986 hörseltestades ca 500 sfi-studerande med kort skolbakgrund i Göteborg. Av flyktingar och andra personer med utländsk bakgrund, speciellt korttidsutbildade, visade sig betydligt fler än väntat ha en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel försvårar i hög grad språkinlärning. Om både läraren och den studerande är omedvetna om hörselnedsättningen är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att underlätta inlärningen.

Eva Norinder, hörselpedagog verksam i Göteborg, har skrivit "Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi". Det är en praktisk metodbok, som tar upp individuella studieplaner, anpassning av klassrummet, metodiska tips, läromedel och annat material m.m.