Flerspråkighet i skolan
 
 
Eva-Kristina Salameh (red)

Natur & Kultur, 2012

En grundbok för varje lärare som har elever med svenska som andraspråk.

I Sverige finns ett stort antal kulturer och språk representerade. Detta återspeglas inte minst i skolan, som står inför stora utmaningar med elever som inte har svenska som sitt första och enda språk. Dessa elever ställs ofta inför kravet att tillägna sig kunskaper på ett språk de inte helt behärskar. Skolverket har i olika utvärderingar visat på vikten av att skapa en undervisning som tar till vara elevernas kunskaper i andra språk och inte endast riktar in sig på andraspråket svenska. Denna bok visar på möjligheten att använda sig av elevernas båda språk för att underlätta deras kunskapsutveckling.