Länsstyrelsen, Södermanlands län, 2014
Rapport 2014:9

En kartläggning har gjorts av mottagandet och introduktionen av nyanlända elever i Södermanlands län. Syftet är att, utifrån de enheter och skolor som kartläggningen omfattar, identifiera utvecklingsområden samt skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete.

Viktiga observationer är att:

 • ett flertal kommuner saknar tydliga riktlinjer för mottagande av nyanlända elever
 • samtliga av de besökta skolorna och enheterna har ett så kallat mottagnings-/inskrivningssamtal med eleven
 • få skolor har som rutin att ordna uppföljningssamtal för att fortsätta introduktionen när eleven landat i den nya skolmiljön
 • den pedagogiska kartläggningen av eleven är en stor utmaning för skolorna
 • så gott som alla skolor grundar elevens grupplacering enbart på kunskaper i det svenska språket
 • de flesta grundskolor har någon form av särskild undervisningsgrupp för nyanlända elever
 • ett fåtal av skolorna har ett samarbete från början med den ordinarie klassen
 • den vanligaste vistelsetiden i förberedelseklass är 1-2 år
 • i gymnasiet får språkintroduktionseleverna vanligen sin undervisning i olika ämnen i sin egen klass, tillsammans med andra nyanlända elever
 • på vissa gymnasieskolor läser eleverna svenska till motsvarande årskurs 6 för att sedan gå vidare till annat introduktionsprogram, medan de på andra skolor läser svenska till motsvarande årskurs 9 för att sedan exempelvis söka sig vidare till annan utbildning
 • få skolor använder sig av studiehandledning på modersmålet i den utsträckning som behövs
 • majoriteten av skolorna beskriver svårigheter med att hitta kompetent personal inom olika språkgrupper

I kartläggningen har olika utvecklingsområden tagits upp som behöver lyftas upp och utvecklas för att förbättra nyanlända elevers rätt till en likvärdig utbildning i länet; bland annat ett klarare organisatoriskt arbete med tydliga rutiner och riktlinjer, större samverkan kring modersmålundervisning och studiehandledning, kompetensutveckling för samtlig skolpersonal, olika nätverk för både lärare och skolledare samt bättre pedagogiska kartläggningar.