Lärande bedömning
 
 
Jönsson, Anders

Gleerups, 2009.

I den här boken ges ett nytt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att så många elever som möjligt lär sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visar författaren hur bedömning kan stötta elevernas lärande. Budskapet kan sammanfattas i fyra punkter:

- Tydlig kommunikation gör att eleverna vet vad de förväntas kunna.
- Kontinuerlig bedömning, som en del av undervisningen, hjälper eleverna att nå målen genom att ge dem återkoppling både på vad de uppnått och hur de ska gå vidare.
- Utvärderingar efter avslutat avsnitt, visar vad eleverna klarade av och vad som kan bli bättre till nästa gång, både vad gäller elevernas insatser och lärarens undervisning.
- Elevernas kunskaper sammanställs med jämna mellanrum för att identifiera styrkor och svagheter, och planera för hur svaga områden kan stärkas.

Med hjälp av praktiska exempel visar författaren också på flera olika sätt att bedöma resultat och vilket värde det har i olika situationer.

Anders Jönsson är filosofie doktor i pedagogik och är för närvarande anställd som lektor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola.