Att undervisa nyanlända - metoder, reflektioner och erfarenheter, Anna Kaya (2016)

Som nyexaminerad lärare ställdes Anna Kaya inför utmaningen att undervisa nyanlända elever. I den här boken får vi följa den utvecklingsresa hon då påbörjade och ta del av många års reflektioner, erfarenheter och lärande. Utifrån forskningsbaserade framgångsfaktorer beskrivs teorier, metoder och inspirationskällor samt hur hon konkret anpassat undervisningen till de nyanlända elevernas behov. Boken tar sin utgångspunkt i frågeställningar som lärare för nyanlända ofta ställs inför. Den vänder sig till alla blivande och yrkesverksamma grundskollärare som undervisar nyanlända, oavsett ämne och åldersgrupp.

Nyanlända elever - undervisning, mottagande och flerspråkighet, Sara Persson (2016)

Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Skolan innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer. I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte minst förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever snabbt ska utveckla både ett funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk.

Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning. Att förmedla kunskap, språk, kultur och koder i flerspråkiga klasser, Saima Glogic och Annika Löthagen Holm (2016)

Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever. Boken ger grundläggande kunskap om mottagande, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning. Boken tar i del 1 upp tar upp organisationens roll i inkluderingen och hur samsyn om värdegrund, undervisningssätt och förhållningssätt kan skapas. Del 2 tar upp lärarens roll i arbetet med nyanlända. Boken ger en introduktion till vad en språkinriktad undervisning innebär och hur man undervisar en grupp med flera språkförståelsenivåer på ett inkluderande sätt.

Nyanlända elever i mitt klassrum - språkutveckling med digitala resurser, Hülya Basaran (2016)

Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken. Genom val av resurser kan du som lärare skapa ett inkluderande arbetssätt och förutsättningar för dina nyanlända elevers lärande. Boken innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.

Nyanlända och lärande– mottagande och inkludering, Nihad Bunar (red.) (2015)

Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till fortsatt kunskapsutveckling, en god språkutveckling, skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk, identitetsutveckling och inkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

Mötet med nyanlända - vägen till en framgångsrik skolgång, Tiia Ojala (2016)

I boken presenteras tydligt och enkelt hur du som lärare organiserar, inkluderar och arbetar pedagogiskt med dina nyanlända elever. Trots att de inte ska behandlas som en grupp behövs viss kategorisering för att kunna skapa en tydlig organisation och rutiner vid mottagandet i skolan. Författaren tar också upp hur du håller den bästa kontakten med elevens hem samt hur skolan kan arbeta med elevhälsoperspektivet. I sitt berättande gör författaren kopplingar till läroplan och styrdokument och delar med sig av personliga reflektioner och erfarenheter. Boken kan läsas med behållning av alla lärare som möter och undervisar nyanlända elever.

En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever, Tore Otterup & Gilda Kästen-Ebeling (red.) (2014)

I boken har både teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige. Eftersom det är många faktorer som påverkar hur barns och ungdomars möte med ett nytt land, språk och skola blir har vi i boken försökt att ge ett helhetsperspektiv, där språkliga,psykosociala, sociokulturella och hälsomässiga aspekter tas hänsyn till i mötet med eleverna. Skolan är den arena där alla dessa perspektiv möts och vi konstaterar också att skolan är den bästa resursen för att göra nyanlända elevers start i det nya landet lyckosam.

Skolans möte med nyanlända, Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (red.) (2016)

Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser sammanhang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inkludering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas? Kunskap och medvetenhet om hur skolan på bästa sätt tar till vara elevernas olikheter är viktigt för alla som arbetar i skolan. Boken bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning. Boken ger bland annat goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning.

Fler litteraturtips om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: