Lyft språket Lyft tänkandet
 
 

Gibbons, Pauline

Hallgren och Fallgren, 2010.

Ny utgåva

Den nya utgåvan är bearbetad och anpassad till Lgr11 och Lgy11 av Lena Sjöqvist, Nationellt Centrum for svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Lyft språket Lyft tänkandet

"Lyft språket Lyft tänkandet" är en fristående introduktion till lärare som redan undervisar eller står inför uppgiften att undervisa elever som lär på sitt andraspråk. Men den kan också ses som en fördjupning av de teorier och resonemang som presenterades i "Stärk språket Stärk lärandet" (2006).

Boken vänder sig till alla lärare som undervisar flerspråkiga elever och gäller för skolans alla ämnen. En grundtanke i boken är att den undervisning som beskrivs fungerar oavsett om det är ett mindre eller större antal flerspråkiga elever i klassen. Fokus är på grundskolans senare del och den första tiden i gymnasiet och de flesta exemplen är därifrån. Trots detta bör det inte vara några problem för den enskilde läraren att transformera uppgifterna om man arbetar med yngre elever.

Den viktiga frågan hur eleven ska få tillgång till en undervisning av hög kvalitet oavsett språknivå, löper som en röd tråd och diskuteras genom hela boken. Utifrån olika perspektiv undersöks och exemplifieras hur ett lärande som utmanar eleven både språkligt och kognitivt kan se ut. Varje kapitel avslutas med frågeställningar som läsaren kan tänka kring och ställa i relation till den egna undervisningen.