David Rose och J.R.Martin
Hallgren & Fallgren (2013)

Originaltitel: Learning to Write – Reading to Learn
Svenska utgåvan bearbetad av: Ann-Christin Lövstedt. Översättning: Kristina Aldén

Skriva, läsa – lära beskriver Sydneyskolans forskning och arbete med genrebaserad skrivinlärning, de olika genrerna i skolans läroplaner och läsutvecklingsmetodiken Reading to Learn. Reading to Learn innehåller undervisningsstrategier som möjliggör för alla elever att utveckla de läs-och skrivkompetenser som krävs för att nå framgång i skolans alla ämnen. Reading to Learn pedagogiken används med framgång i många delar av världen och i Sverige. Boken redovisar även resultaten av utvärderingar i Australien. Utvärderingarna visar på en två till fyra gånger snabbare utvecklingstakt hos eleverna som undervisats med Reading to Learn-pedagogiken än förväntat och att de elever som utvecklas mest är de elever som har svårast att nå upp till kunskapsmålen.

Boken bygger stegvis upp läsarens kunskaper om pedagogiken, den funktionella lingvistiken och den socio-kulturella kunskapsteorin. En värdefull vägledning för lärare, skolledare och lärarutbildare som vill arbeta med pedagogiska verktyg som möjliggör en effektiv integrering av språk och lärande i undervisningen. Boken ger lärare ett unikt system av strategier och verktyg för att skapa ett klassrum med minskande kunskapsklyftor och en pedagogik som hjälper alla elever att nå sina mål.

Författarna David Rose är Honorary Associate of the University of Sydney och ledare av Reading to Learn Programme och J.R. Martin är Professor of Linguistics at the University of Sydney. Sakkunnig granskare Ann-Christin Lövstedt som har även anpassat boken till svenska förhållanden är verksam vid Språkforskningsinstitutet i Stockholm och som fristående utbildare i Reading to Learn. (www.reading4u.org) Översättaren Kristina Aldén är lärare med fil kand i engelska och svenska som andraspråk.