Myndigheten för skolutveckling (2005, 2006)

Stöd- och referensmaterialet om vuxnas lärande är tänkt att vara ett underlag för diskussion eller studier i grupp om vuxnas lärande, men kan naturligtvis också läsas individuellt.

Den första delen beskriver översiktligt olika skolformer eller lärmiljöer för vuxna - från de första bildningssträvandena och vuxenutbildningens framväxt till dess nuvarande former och statsmakternas övergripande mål och strategier för vuxnas lärande. För nytillträdda lärare inom vuxenutbildningen kan översikten tjäna som grund för fortsatta diskussioner om möjligheterna att förverkliga perspektivet livslångt lärande och för de mer erfarna utgör vissa nya begrepp tillfälle att reflektera över vuxenutbildningens betydelse i det samhälleliga sammanhanget.

I den andra delen diskuteras vad som utmärker vuxenpedagogik och ett vuxenpedagogisk förhållningssätt. Frågeställningar om vilka förutsättningar som bör finnas för att vuxna väljer att börja studera och hur vuxenstudier bör vara upplagda och organiserade för att vara både effektiva i ett institutionellt perspektiv och attraktiva för den enskilde. I fråga om kvaliteten i vuxenstudier och hur den mäts diskuteras dels den pedagogiska grundsynen dels examinationen som lärprocessen och utvärdering som daglig verksamhet. I materialet refereras till olika forskares uppfattningar, men det bygger också på intervjuer med lärare, rektorer och vuxenstuderande.

Syftet med den tredje delen av detta stöd- och referensmaterial är att ge en förståelse för den funktionshindrade kursdeltagaren i en inlärningssituation och en grundläggande pedagogisk vägledning. I tredje delens första avsnitt diskuteras övergripande aspekter och hållningar som gäller oavsett vilket funktionshinder en studerande än har. I de därpå följande avsnitten har vi valt att belysa behov och förutsättningar för studerande med sådana funktionshinder, som direkt påverkar möjligheterna att lära t ex hörsel- och synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller psykisk ohälsa. Avsnitten avser att belysa den funktionshindrades speciella förutsättningar, väcka den pedagogiska fantasin och ge läraren stöd och vägledning.