Tankarna springer före
 
 

Abrahamsson, Tua
Bergman, Pirkko

(red)

Liber, 2005.

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?

I "Tankarna springer före" presenterar författarna en heltäckande bedömningsmall som kan användas för att beskriva språkbehärskningen hos andraspråksinlärare – såväl barn som vuxna. Författarna poängterar vikten av en enhetlig syn på språkutveckling från förskolan till gymnasiet och vuxenundervisningen.

Flera praktiska exempel tas upp som i detalj visar hur s.k. performansanalyser kan användas av pedagoger men även andra metoder för uppföljning av språkutvecklingen presenteras. Aktuell och teoretisk kunskap om andraspråksinlärning beskrivs utförligt.

Texterna riktar sig främst till dem som arbetar med flerspråkiga elevers språkutveckling och alla pedagoger som behöver öka sin kunskap om andraspråkselevernas språkliga förutsättningar och behov.

I boken medverkar nio lärare och lärarutbildare i svenska som andraspråk: Tua Abrahamsson, Susanne Benckert, Pirkko Bergman, Olle Fritzell, Catarina Persson, Mikael Olofsson, Carin Rosander, Mariana Sellgren och Lena Sjöqvist. Redaktörer för boken är Tua Abrahamsson och Pirkko Bergman.